What's new

ThienBui

Techniques
Supporter
Tổng hợp ROM màn hình:
rom lcd.jpg
 

Download list

B141EW03 V0(QD14TL01) DEL.rar
226 bytes · Views: 208

141P2-L01 DELL.rar
215 bytes · Views: 176

B116XW02 V0.rar
197 bytes · Views: 176

B121EW03 V0 DELL.rar
204 bytes · Views: 167

B133XW02 V0 HPCQ35.rar
209 bytes · Views: 174

B133EW01 V4 DELL.rar
210 bytes · Views: 173

B133XW02 V2 DELL LED.rar
212 bytes · Views: 174

B140XW01 V.0 .rar
98 bytes · Views: 181

B140XW01 V.0.rar
198 bytes · Views: 178

B141EW01 V0 DELL.rar
216 bytes · Views: 172

B140XW01 V.0.rar
194 bytes · Views: 174

141P2-L01 DELL.rar
218 bytes · Views: 171

B121EW03 V0 DELL.rar
200 bytes · Views: 169

150 DELL.rar
205 bytes · Views: 168

B116XW02 V0.rar
193 bytes · Views: 166

B133EW01 V4 DELL.rar
206 bytes · Views: 160

B133XW02 V0 HPCQ35.rar
205 bytes · Views: 159

B133XW02 V2 DELL LED.rar
208 bytes · Views: 156

B140XW01 V.0 .rar
94 bytes · Views: 161

Last edited by a moderator:
Rom màn hình laptop up
 

Download list

B141EW04 V.rar
200 bytes · Views: 104

B141EW04 V4.rar
196 bytes · Views: 103

B141EW04 V4-.rar
117 bytes · Views: 100

B141EW04 V5 DELL.rar
100 bytes · Views: 101

B141EW04 V6 DELL.rar
209 bytes · Views: 104

B141XG08.rar
203 bytes · Views: 100

B141XG09 V.2 DELL.rar
216 bytes · Views: 101

B141XG09 V3 C460.rar
100 bytes · Views: 104

B144.rar
194 bytes · Views: 106

B154EW01 V.8.rar
202 bytes · Views: 102

B141XG08.rar
201 bytes · Views: 101

B141EW01 V0 DELL.rar
219 bytes · Views: 100

B141EW03 V0(QD14TL01) DELL.rar
229 bytes · Views: 97

B141EW04 V.rar
196 bytes · Views: 102

B141EW04 V4.rar
197 bytes · Views: 97

B141EW04 V4 .rar
92 bytes · Views: 104

B141EW04 V5 DELL_2.rar
98 bytes · Views: 97

B141EW04 V5 DELL.rar
103 bytes · Views: 98

B141EW04 V6 DELL.rar
212 bytes · Views: 98

B141PW01 V0 DELL-.rar
213 bytes · Views: 95

ROM màn hình updateting..
 

Download list

B154EW01 V9 DELL.rar
109 bytes · Views: 98

B170 BELL.rar
207 bytes · Views: 96

DELL 141WX1.rar
246 bytes · Views: 99

DELL LP154W01 (TL)(F3).rar
110 bytes · Views: 96

DELL 12.1.rar
245 bytes · Views: 95

DELL 170PW06.rar
246 bytes · Views: 99

DELL 154 1280.rar
484 bytes · Views: 97

B141XG09 V.2 DEL.rar
219 bytes · Views: 92

B144.rar
190 bytes · Views: 96

B154EW01 V.8.rar
199 bytes · Views: 97

B141XG09 V3.rar
91 bytes · Views: 95

B150XG02 V3 DELL.rar
210 bytes · Views: 97

B154EW01 V9 DELL.rar
104 bytes · Views: 96

B170 BELL.rar
203 bytes · Views: 97

B171PW03 .rar
207 bytes · Views: 98

DELL LP154W01 (TL)(F3).rar
106 bytes · Views: 98

DELL 12.1.rar
242 bytes · Views: 94

DELL LP141.rar
194 bytes · Views: 94

DELL 121-L03.rar
237 bytes · Views: 91

DELL 141WX1.rar
300 bytes · Views: 93

Rom màn hình laptop dell
 

Download list

DELL LTN154X3-L0D.rar
217 bytes · Views: 100

DELL 170PW06.rar
242 bytes · Views: 101

DELL 630M LTN141W1-L01.rar
222 bytes · Views: 103

DELL 1400 LTN141W1-L09.rar
106 bytes · Views: 96

DELL 1210 LTD121EXPD.rar
211 bytes · Views: 100

DELL 1210 B121EW03.rar
205 bytes · Views: 95

DELL 6000 LP154W01.rar
210 bytes · Views: 96

DELL 6400 QD15TL04.rar
218 bytes · Views: 95

DELL D516 LP154W01.rar
209 bytes · Views: 93

DELL D520 LP150X09.rar
206 bytes · Views: 97

DELL D610 QD14XL20 B141XG13.rar
218 bytes · Views: 98

DELL D600 QD14XL20.rar
218 bytes · Views: 97

DELL D610.rar
200 bytes · Views: 94

DELL D620 1280.rar
270 bytes · Views: 99

DELL D620 1440.rar
273 bytes · Views: 96

DELL D620LTN141W1-L02.rar
221 bytes · Views: 95

DELL D830 1680.rar
282 bytes · Views: 94

DELL LP154WU1(DELL).rar
220 bytes · Views: 93

DELL D830 1920.rar
271 bytes · Views: 98

DELL LTN141x72713.rar
214 bytes · Views: 96

Rom màn hình laptop update tieps theo.
 

Download list

LP154WX4.rar
200 bytes · Views: 100

DELL N141I3.rar
260 bytes · Views: 94

DELL pp23 LP154.rar
215 bytes · Views: 91

DELL1400 K033 B141EW04V.rar
217 bytes · Views: 94

DELL Q810 QD15TL04 REV 02.rar
226 bytes · Views: 95

DELL MAPIAN 15 Œ4 1689.rar
261 bytes · Views: 92

HP500 CLAA141WB02.rar
202 bytes · Views: 91

IAXG02D DELL.rar
212 bytes · Views: 93

LP133.rar
189 bytes · Views: 95

LP140 C1.rar
199 bytes · Views: 102

LP140WX1.rar
195 bytes · Views: 101

LP141WP1 DELL.rar
208 bytes · Views: 95

lp141wp1.rar
92 bytes · Views: 91

LP141WX1 TL E1.rar
206 bytes · Views: 95

LP141WX1-TL01.rar
204 bytes · Views: 91

LP141WX1-TL02.rar
201 bytes · Views: 96

LP141WX3.rar
198 bytes · Views: 91

LP150 X08.rar
196 bytes · Views: 89

LP141WX5.rar
201 bytes · Views: 89

LP154W01-TLA02.rar
200 bytes · Views: 92

Tiếp theo..
 

Download list

V3000 LTN141W1-L04.rar
219 bytes · Views: 102

LTD121EXFV HP B1800.rar
219 bytes · Views: 99

LP154WX7.rar
208 bytes · Views: 101

LP171WU DELL.rar
199 bytes · Views: 102

LP156WH2 TL A1 DELL.rar
207 bytes · Views: 108

LTD121EX9D DELL.rar
213 bytes · Views: 99

LTD121EXGS 1280x768.rar
215 bytes · Views: 99

LTD141EA0D DELL D600.rar
237 bytes · Views: 99

LTD141EAOV.rar
210 bytes · Views: 105

LTD141EN9B IBM T60.rar
219 bytes · Views: 105

LTD141EN9B IBM T60.rar
122 bytes · Views: 105

LTN116AT01 X118.rar
229 bytes · Views: 101

LTN140AT04 L506.rar
116 bytes · Views: 113

LTN141W1-L05 IBM .rar
218 bytes · Views: 107

LTN141W1-L09 DELL.rar
218 bytes · Views: 102

LTN154WU.rar
208 bytes · Views: 104

LTN154X3-LOA.rar
212 bytes · Views: 100

LTN141W1-L09.rar
212 bytes · Views: 100

N141XB-L01.rar
202 bytes · Views: 97

LTN141W3-L01 4520.rar
214 bytes · Views: 101

Bác có ROM AOC1619SW và AOC1620SWb không bác?
AOC1619SW e tìm trên mạng có bác share mà file lớn hơn rom gốc.
Chủ thơt hay bác nào có làm ơn share cho e xin. e cám ơn!
 

Latest posts

Back
Top