What's new

Master Password Generator for Asus

ThienBui

Techniques
Supporter
Star Rating
5.00 star(s)
Unlock Asus laptop based on time: yyyy-MM-dd
  • When asked for a password, enter an incorrect password, then press Alt+R. A prompt with the system date will appear, e.g. 2019-04-25
Send it to me or comment below you will receive a password

Screen Shot 2019-04-25 at 10.16.41 PM.jpg
ALT+R
Screen Shot 2019-04-25 at 10.16.44 PM.jpg

List (can Ctrl+F find e.g: yyyy-mm-dd), Comment below if you don't see it
201920102011
2019/04/26 L1AL0BBL
2019/04/27 B0OAALAD
2019/04/28 BL02D9BD
2019/04/29 2AD41A2B
2019/04/25 LAHBAABB
2010-01-01 BBLDABLA
2010-01-02 BLAA4ABA
2010-01-03 A4219DAA
2010-01-04 AA4HBBLA
2010-01-05 4AAALO0B
2010-01-06 42BBAAAL
2010-01-07 H0BB00LD
2010-01-08 HBDDO10D
2010-01-09 0AAADAAB
2010-01-10 BAAABADB
2010-01-11 0A12LHL0
2010-01-12 0AH4A1AL
2010-01-13 L2AA0ADB
2010-01-14 BHOBOBL2
2010-01-15 BB0BDBA1
2010-01-16 2ADL1AD1
2010-01-17 21AAALLC
2010-01-18 1L12LLA9
2010-01-19 1DH4ABDB
2010-01-20 BB04OABA
2010-01-21 BHAADBAA
2010-01-22 OBA92LDA
2010-01-23 OALLABBA
2010-01-24 A1BLLAAA
2010-01-25 AOAAAHBB
2010-01-26 AD1BB1BL
2010-01-27 AA0ACAAD
2010-01-28 A9AAADBD
2010-01-29 A0A90L2B
2010-01-30 AAA9O1AB
2010-01-31 A1BOAAA0

2010-02-01 HO19BALA
2010-02-02 0DHLC0BA
2010-02-03 0AALACAA
2010-02-04 O9OA0ALA
2010-02-05 OBB2AA0B
2010-02-06 LBDAHBAL
2010-02-07 LAAABALD
2010-02-08 BO19LL0D
2010-02-09 BBHL2BAB
2010-02-10 2A0L0BDB
2010-02-11 1CABAAL0
2010-02-12 1BAA4LAL
2010-02-13 1DLBBBDB
2010-02-14 1ADALBL2
2010-02-15 COAABAA1
2010-02-16 CL1CAHD1
2010-02-17 940OO1LC
2010-02-18 9AABAAA9
2010-02-19 BAAADBDB
2010-02-20 ADAALHBA
2010-02-21 AABLB1AA
2010-02-22 ABABAADA
2010-02-23 ALAA0BBA
2010-02-24 AACCALAA
2010-02-25 AAOODABB
2010-02-26 AABA1BBL
2010-02-27 A2AAALAD
2010-02-28 A0BLB9BD

2010-03-01 BAAB1BLA
2010-03-02 BAOAAABA
2010-03-03 020CBDAA
2010-03-04 0HDOABLA
2010-03-05 LBABAO0B
2010-03-06 LA1A9AAL
2010-03-07 B10LB0LD
2010-03-08 BLABL10D
2010-03-09 2DAAAAAB
2010-03-10 9BAAAADB
2010-03-11 9HL1AHL0
2010-03-12 BAB0C1AL
2010-03-13 BAAABADB
2010-03-14 O1CALBL2
2010-03-15 OOOLABA1
2010-03-16 ADBD0AD1
2010-03-17 AAAAOLLC
2010-03-18 A9B1DLA9
2010-03-19 ABA02BDB
2010-03-20 AAA0LABA
2010-03-21 A1AAABAA
2010-03-22 AO9OHLDA
2010-03-23 ALL0BBBA
2010-03-24 AALDDAAA
2010-03-25 ACAA2HBB
2010-03-26 AB21A1BL
2010-03-27 AB4HLAAD
2010-03-28 AAAAADBD
2010-03-29 AOBOBL2B
2010-03-30 DLBOL1AB
2010-03-31 BABB2AA0

2010-04-01 BCLOAALA
2010-04-02 2BB0L0BA
2010-04-03 2DADACAA
2010-04-04 1ACABALA
2010-04-05 1BO11A0B
2010-04-06 1LBHABAL
2010-04-07 14AA0ALD
2010-04-08 CABOAL0D
2010-04-09 9AA0HBAB
2010-04-10 ADA0BBDB
2010-04-11 AAAD1AL0
2010-04-12 AB9AALAL
2010-04-13 ALL10BDB
2010-04-14 AALHABL2
2010-04-15 AAAA4AA1
2010-04-16 AA2BBHD1
2010-04-17 A24BL1LC
2010-04-18 AHADBAA9
2010-04-19 ABBAABDB
2010-04-20 A0BAAHBA
2010-04-21 AAB241AA
2010-04-22 AAD49ADA
2010-04-23 BAAABBBA
2010-04-24 BB1BBLAA
2010-04-25 LHHBAABB
2010-04-26 LBAL0BBL
2010-04-27 DAOAALAD
2010-04-28 D102D9BD
2010-04-29 DOD41A2B
2010-04-30 HOD4LBAB

2010-05-01 CHA40BLA
2010-05-02 CA9AAABA
2010-05-03 9ALBDDAA
2010-05-04 91LB1BLA
2010-05-05 BOADAO0B
2010-05-06 OD2ABAAL
2010-05-07 OA42A0LD
2010-05-08 A9A4A10D
2010-05-09 AB9A9AAB
2010-05-10 AABA1ADB
2010-05-11 A1B9AHL0
2010-05-12 A0DLL1AL
2010-05-13 ALALAADB
2010-05-14 AA1AABL2
2010-05-15 ACH2CBA1
2010-05-16 ABAABAD1
2010-05-17 ADOALLLC
2010-05-18 AAB9ALA9
2010-05-19 AODLHBDB
2010-05-20 DLDLAABA
2010-05-21 DAABCBAA
2010-05-22 DC1AALDA
2010-05-23 DL0B0BBA
2010-05-24 BDAAAAAA
2010-05-25 BAAAHHBB
2010-05-26 AB0CB1BL
2010-05-27 ALDODAAD
2010-05-28 4AAB2DBD
2010-05-29 4A1AAL2B
2010-05-30 LLCAA1AB
2010-05-31 BDOLHAA0

2010-06-01 OABABALA
2010-06-02 ABDBD0BA
2010-06-03 A0AA2CAA
2010-06-04 AA1AAALA
2010-06-05 AA49OA0B
2010-06-06 AAAOABAL
2010-06-07 A2BBBALD
2010-06-08 AHBA1L0D
2010-06-09 ABDBABAB
2010-06-10 A0DBABDB
2010-06-11 ABABOAL0
2010-06-12 AA1AALAL
2010-06-13 AA0CBBDB
2010-06-14 ABAO1BL2
2010-06-15 BHOBAAA1
2010-06-16 BA0A0HD1
2010-06-17 LADLA1LC
2010-06-18 L1AB4AA9
2010-06-19 DO1A9BDB
2010-06-20 AOCA1HBA
2010-06-21 4BO1A1AA
2010-06-22 44B0BADA
2010-06-23 HAAAABBA
2010-06-24 HALA4LAA
2010-06-25 01BL9ABB
2010-06-26 0OADBBBL
2010-06-27 OLCABLAD
2010-06-28 LAO1A9BD
2010-06-29 LCB00A2B
2010-06-30 BAL0ABAB

2010-07-01 A1A0BBLA
2010-07-02 A01ABABA
2010-07-03 ALHAADAA
2010-07-04 AAAL0BLA
2010-07-05 ACOBOO0B
2010-07-06 AB0ADAAL
2010-07-07 ADD110LD
2010-07-08 AAA0A10D
2010-07-09 AB1ABAAB
2010-07-10 LB1A0ADB
2010-07-11 LA0OOHL0
2010-07-12 DCA0D1AL
2010-07-13 DLAD1ADB
2010-07-14 DDLAABL2
2010-07-15 DAB1LBA1
2010-07-16 BBAHAAD1
2010-07-17 BLCAALLC
2010-07-18 AAOOCLA9
2010-07-19 AAB0ABDB
2010-07-20 OLB0AABA
2010-07-21 ODADLBAA
2010-07-22 LABAALDA
2010-07-23 B9A1BBBA
2010-07-24 B0AHCAAA
2010-07-25 0A9AAHBB
2010-07-26 0ALB01BL
2010-07-27 LALBAAAD
2010-07-28 LBADHDBD
2010-07-29 BH2ABL2B
2010-07-30 192A11AB
2010-07-31 C042AAA0

2010-08-01 AB0A0ALA
2010-08-02 AAA1A0BA
2010-08-03 AOAHHCAA
2010-08-04 ABLABALA
2010-08-05 AHBOLA0B
2010-08-06 AAAB2BAL
2010-08-07 BACDAALD
2010-08-08 B1OAOL0D
2010-08-09 LOB1ABAB
2010-08-10 BOB1BBDB
2010-08-11 ABA4LAL0
2010-08-12 A4BABLAL
2010-08-13 4AABABDB
2010-08-14 4AABOBL2
2010-08-15 H19DAAA1
2010-08-16 H0LABHD1
2010-08-17 0LL211LC
2010-08-18 0AA4AAA9
2010-08-19 OC2ABBDB
2010-08-20 LA2AOHBA
2010-08-21 LA49A1AA
2010-08-22 B2ALDADA
2010-08-23 B0BL1BBA
2010-08-24 2LBAALAA
2010-08-25 2AD2BABB
2010-08-26 1CAAABBL
2010-08-27 1L1A4LAD
2010-08-28 1DH999BD
2010-08-29 1AALBA2B
2010-08-30 O0ALABAB
2010-08-31 OBOBBOA0

2010-09-01 BAALABLA
2010-09-02 L1BL4ABA
2010-09-03 LLAA9DAA
2010-09-04 DDA2BBLA
2010-09-05 DA94LO0B
2010-09-06 DBLAAAAL
2010-09-07 D0L900LD
2010-09-08 BAALO10D
2010-09-09 BABLDAAB
2010-09-10 0L2LBADB
2010-09-11 0D4ALHL0
2010-09-12 OAABA1AL
2010-09-13 O9BA0ADB
2010-09-14 L0BAOBL2
2010-09-15 LBD9DBA1
2010-09-16 BAAO1AD1
2010-09-17 BA1BALLC
2010-09-18 0B4ALLA9
2010-09-19 0HABABDB
2010-09-20 19ABOABA
2010-09-21 1BOBDBAA
2010-09-22 1B0A2LDA
2010-09-23 CADCABBA
2010-09-24 COAOLAAA
2010-09-25 9B1BAHBB
2010-09-26 94HAB1BL
2010-09-27 BAALCAAD
2010-09-28 BAOBADBD
2010-09-29 O10A0L2B
2010-09-30 AALAO1AB

2010-10-01 AOAL0ALA
2010-10-02 ALOAA0BA
2010-10-03 AA02HCAA
2010-10-04 A9D4BALA
2010-10-05 ABAALA0B
2010-10-06 AB192BAL
2010-10-07 AA0LAALD
2010-10-08 AOALOL0D
2010-10-09 ALAAABAB
2010-10-10 LAAABBDB
2010-10-11 LCLBLAL0
2010-10-12 DBBABLAL
2010-10-13 DDAAABDB
2010-10-14 DAC9OBL2
2010-10-15 DBOLAAA1
2010-10-16 BLBBBHD1
2010-10-17 B4AA11LC
2010-10-18 AABBAAA9
2010-10-19 AAAABBDB
2010-10-20 ODAAOHBA
2010-10-21 OAAAA1AA
2010-10-22 LB9CDADA
2010-10-23 LLLO1BBA
2010-10-24 BALBALAA
2010-10-25 BAAABABB
2010-10-26 0A2LABBL
2010-10-27 024B4LAD
2010-10-28 LHAA99BD
2010-10-29 BBBCBA2B
2010-10-30 10BCABAB
2010-10-31 CAB0BOA0

2010-11-01 AALCABLA
2010-11-02 AABO4ABA
2010-11-03 A2AB9DAA
2010-11-04 AHCABBLA
2010-11-05 ABOBLO0B
2010-11-06 AABBAAAL
2010-11-07 B1AA00LD
2010-11-08 BOBCO10D
2010-11-09 LDBODAAB
2010-11-10 BBAOBADB
2010-11-11 AHAALHL0
2010-11-12 AA9AA1AL
2010-11-13 4ALL0ADB
2010-11-14 41LBOBL2
2010-11-15 HOAADBA1
2010-11-16 HD211AD1
2010-11-17 0A40ALLC
2010-11-18 09AALLA9
2010-11-19 OB9AABDB
2010-11-20 0ABAOABA
2010-11-21 L1B0DBAA
2010-11-22 LODD2LDA
2010-11-23 BLAAABBA
2010-11-24 BA11LAAA
2010-11-25 2CH0AHBB
2010-11-26 1BAAB1BL
2010-11-27 1DBOCAAD
2010-11-28 1AB0ADBD
2010-11-29 1ODD0L2B
2010-11-30 OLDDO1AB

2010-12-01 BCADBALA
2010-12-02 LB9AC0BA
2010-12-03 LDL1ACAA
2010-12-04 DAL00ALA
2010-12-05 DBAAAA0B
2010-12-06 DLBOHBAL
2010-12-07 DAA0BALD
2010-12-08 BAADLL0D
2010-12-09 BA9A2BAB
2010-12-10 0DBA0BDB
2010-12-11 0AB1AAL0
2010-12-12 OBDH4LAL
2010-12-13 O0AABBDB
2010-12-14 LA2OLBL2
2010-12-15 LA40BAA1
2010-12-16 BAADAHD1
2010-12-17 B2BAO1LC
2010-12-18 0HB1AAA9
2010-12-19 0BDHDBDB
2010-12-20 10DHLHBA
2010-12-21 1AAAB1AA
2010-12-22 1A1BAADA
2010-12-23 CAHB0BBA
2010-12-24 CBADALAA
2010-12-25 9HOADABB
2010-12-26 9A021BBL
2010-12-27 BAD4ALAD
2010-12-28 B1AAB9BD
2010-12-29 OO1BAA2B
2010-12-30 AOCBOBAB
2010-12-31 ABOLDOA0
2011-1-1 : 1BLDABLA
2011-1-2 : 1AAA4ABA
2011-1-3 : 1A219DAA
2011-1-4 : 1B4HBBLA
2011-1-5 : CHAALO0B
2011-1-6 : CABBAAAL
2011-1-7 : 9ABB00LD
2011-1-8 : 91DDO10D
2011-1-9 : BOAADAAB
2011-1-10 : AOAABADB
2011-1-11 : AB12LHL0
2011-1-12 : A4H4A1AL
2011-1-13 : AAAA0ADB
2011-1-14 : AAOBOBL2
2011-1-15 : A10BDBA1
2011-1-16 : AODL1AD1
2011-1-17 : ALAAALLC
2011-1-18 : AA12LLA9
2011-1-19 : ACH4ABDB
2011-1-20 : BA04OABA
2011-1-21 : BAAADBAA
2011-1-22 : L1A92LDA
2011-1-23 : L0LLABBA
2011-1-24 : DLBLLAAA0
2011-1-25 : DAAAAHBB
2011-1-26 : DC1BB1BL
2011-1-27 : DL0ACAAD
2011-1-28 : BDAAADBD
2011-1-29 : BAA90L2B
2011-1-30 : 00A9O1AB
2011-1-31 : 0BBOAAA0
2011-2-1 : 9A19BALA
2011-2-2 : BCHLC0BA
2011-2-3 : BLALACAA
2011-2-4 : ODOA0ALA
2011-2-5 : OAB2AA0B
2011-2-6 : ABDAHBAL
2011-2-7 : A0AABALD
2011-2-8 : AA19LL0D
2011-2-9 : AAHL2BAB
2011-2-10 : AL0L0BDB
2011-2-11 : ADABAAL0
2011-2-12 : AAAA4LAL
2011-2-13 : A9LBBBDB
2011-2-14 : A0DALBL2
2011-2-15 : AAAABAA1
2011-2-16 : AA1CAHD1
2011-2-17 : AA0OO1LC
2011-2-18 : ABABAAA9
2011-2-19 : BHAADBDB
2011-2-20 : D9AALHBA
2011-2-21 : B0BLB1AA
2011-2-22 : BBABAADA
2011-2-23 : AAAA0BBA
2011-2-24 : AOCCALAA
2011-2-25 : 4BOODABB
2011-2-26 : 44BA1BBL
2011-2-27 : HAAAALAD
2011-2-28 : HABLB9BD
2011-3-1 : ALAB1BLA
2011-3-2 : A4OAAABA
2011-3-3 : AA0CBDAA
2011-3-4 : AADOABLA
2011-3-5 : A1ABAO0B
2011-3-6 : A01A9AAL
2011-3-7 : AL0LB0LD
2011-3-8 : AAABL10D
2011-3-9 : ACAAAAAB
2011-3-10 : AAAAAADB
2011-3-11 : AAL1AHL0
2011-3-12 : B2B0C1AL
2011-3-13 : B0AABADB
2011-3-14 : LLCALBL2
2011-3-15 : LAOLABA1
2011-3-16 : DCBD0AD1
2011-3-17 : DLAAOLLC
2011-3-18 : DDB1DLA9
2011-3-19 : DAA02BDB
2011-3-20 : HHA0LABA
2011-3-21 : HBAAABAA
2011-3-22 : 0A9OHLDA
2011-3-23 : 01L0BBBA
2011-3-24 : OLLDDAAA
2011-3-25 : ODAA2HBB
2011-3-26 : LA21A1BL
2011-3-27 : LB4HLAAD
2011-3-28 : B0AAADBD
2011-3-29 : BABOBL2B
2011-3-30 : 21BOL1AB
2011-3-31 : 1OBB2AA0
2011-4-1 : ADLOAALA
2011-4-2 : AAB0L0BA
2011-4-3 : A9ADACAA
2011-4-4 : A0CABALA
2011-4-5 : ABO11A0B
2011-4-6 : AABHABAL
2011-4-7 : AAAA0ALD
2011-4-8 : ABBOAL0D
2011-4-9 : AHA0HBAB
2011-4-10 : D9A0BBDB
2011-4-11 : DBAD1AL0
2011-4-12 : DB9AALAL
2011-4-13 : BAL10BDB
2011-4-14 : BOLHABL2
2011-4-15 : ABAA4AA1
2011-4-16 : A42BBHD1
2011-4-17 : 4A4BL1LC
2011-4-18 : 4AADBAA9
2011-4-19 : H1BAABDB
2011-4-20 : LABAAHBA
2011-4-21 : BOB241AA
2011-4-22 : BLD49ADA
2011-4-23 : 04AABBBA
2011-4-24 : 0A1BBLAA
2011-4-25 : LAHBAABB
2011-4-26 : L1AL0BBL
2011-4-27 : B0OAALAD
2011-4-28 : BL02D9BD
2011-4-29 : 2AD41A2B
2011-4-30 : 9AD4LBAB
2011-5-1 : AAA40BLA
2011-5-2 : A29AAABA
2011-5-3 : A0LBDDAA
2011-5-4 : ABLB1BLA
2011-5-5 : BAADAO0B
2011-5-6 : LC2ABAAL
2011-5-7 : LL42A0LD
2011-5-8 : DDA4A10D
2011-5-9 : DA9A9AAB
2011-5-10 : 4HBA1ADB
2011-5-11 : 4BB9AHL0
2011-5-12 : HADLL1AL
2011-5-13 : H1ALAADB
2011-5-14 : 0L1AABL21
2011-5-15 : 0DH2CBA1
2011-5-16 : OAAABAD1
2011-5-17 : O9OALLLC
2011-5-18 : L0B9ALA9
2011-5-19 : LADLHBDB
2011-5-20 : B1DLAABA
2011-5-21 : BOABCBAA
2011-5-22 : 2D1AALDA
2011-5-23 : 2A0B0BBA
2011-5-24 : 19AAAAAA
2011-5-25 : 10AAHHBB
2011-5-26 : 1B0CB1BL
2011-5-27 : 1ADODAAD
2011-5-28 : COAB2DBD
2011-5-29 : CB1AAL2B
2011-5-30 : AACAA1AB
2011-5-31 : ACOLHAA0
2011-6-1 : LBBABALA
2011-6-2 : DBDBD0BA
2011-6-3 : DAAA2CAA
2011-6-4 : DO1AAALA
2011-6-5 : BB49OA0B0
2011-6-6 : B4AOABAL
2011-6-7 : AABBBALD
2011-6-8 : AABA1L0D
2011-6-9 : 41DBABAB
2011-6-10 : OADBABDB
2011-6-11 : LBABOAL0
2011-6-12 : LL1AALAL3
2011-6-13 : B40CBBDB
2011-6-14 : BAAO1BL2
2011-6-15 : 0AOBAAA1
2011-6-16 : 020A0HD1
2011-6-17 : L0DLA1LC
2011-6-18 : LLAB4AA9
2011-6-19 : BA1A9BDB
2011-6-20 : 1ACA1HBA
2011-6-21 : CAO1A1AA
2011-6-22 : CAB0BADA
2011-6-23 : 92AAABBA
2011-6-24 : 9HLA4LAA
2011-6-25 : BBBL9ABB
2011-6-26 : BAADBBBL
2011-6-27 : O1CABLAD
2011-6-28 : ALO1A9BD
2011-6-29 : ADB00A2B
2011-6-30 : ABL0ABAB
2011-7-1 : ABA0BBLA
2011-7-2 : 4A1ABABA
2011-7-3 : 41HAADAA
2011-7-4 : HOAL0BLA
2011-7-5 : HDOBOO0B
2011-7-6 : 0A0ADAAL
2011-7-7 : 09D110LD
2011-7-8 : O0A0A10D
2011-7-9 : OB1ABAAB
2011-7-10 : L11A0ADB
2011-7-11 : LO0OOHL0
2011-7-12 : BDA0D1AL
2011-7-13 : BAAD1ADB
2011-7-14 : 29LAABL2
2011-7-15 : 2BB1LBA1
2011-7-16 : 1BAHAAD1
2011-7-17 : 1ACAALLC
2011-7-18 : 1OOOCLA9
2011-7-19 : 1BB0ABDB2
2011-7-20 : OAB0AABA
2011-7-21 : OCADLBAA
2011-7-22 : ABBAALDA
2011-7-23 : ADA1BBBA
2011-7-24 : AAAHCAAA
2011-7-25 : AO9AAHBB
2011-7-26 : ALLB01BL
2011-7-27 : A4LBAAAD
2011-7-28 : AAADHDBD
2011-7-29 : AA2ABL2B
2011-7-30 : AD2A11AB
2011-7-31 : AA42AAA0
2011-8-1 : OB0A0ALA
2011-8-2 : OLA1A0BA
2011-8-3 : LAAHHCAA
2011-8-4 : LALABALA
2011-8-5 : BABOLA0B
2011-8-6 : B2AB2BAL
2011-8-7 : 00CDAALD
2011-8-8 : 0BOAOL0D
2011-8-9 : LAB1ABAB
2011-8-10 : 1AB1BBDB
2011-8-11 : 1AA4LAL0
2011-8-12 : 1ABABLAL
2011-8-13 : C2ABABDB
2011-8-14 : CHABOBL2
2011-8-15 : 9B9DAAA1
2011-8-16 : 9ALABHD1
2011-8-17 : B1L211LC
2011-8-18 : BLA4AAA9
2011-8-19 : OD2ABBDB
2011-8-20 : AB2AOHBA
2011-8-21 : AH49A1AA
2011-8-22 : AAALDADA
2011-8-23 : AABL1BBA
2011-8-24 : A1BAALAA
2011-8-25 : AOD2BABB
2011-8-26 : ADAAABBL
2011-8-27 : AA1A4LAD
2011-8-28 : A9H999BD
2011-8-29 : A0ALBA2B
2011-8-30 : LAALABAB
2011-8-31 : L1OBBOA0
2011-9-1 : 0OALABLA
2011-9-2 : LLBL4ABA
2011-9-3 : LAAA9DAA
2011-9-4 : B9A2BBLA
2011-9-5 : BB94LO0B
2011-9-6 : 2BLAAAAL
2011-9-7 : 2AL900LD
2011-9-8 : 1OALO10D
2011-9-9 : 1BBLDAAB
2011-9-10 : BA2LBADB
2011-9-11 : BC4ALHL0
2011-9-12 : OBABA1AL
2011-9-13 : ODBA0ADB
2011-9-14 : AABAOBL2
2011-9-15 : ABD9DBA1
2011-9-16 : ALAO1AD1
2011-9-17 : A41BALLC
2011-9-18 : AA4ALLA9
2011-9-19 : AAABABDB
2011-9-20 : ADABOABA
2011-9-21 : AAOBDBAA
2011-9-22 : AB0A2LDA
2011-9-23 : ALDCABBA
2011-9-24 : AAAOLAAA
2011-9-25 : AA1BAHBB
2011-9-26 : AAHAB1BL
2011-9-27 : B2ALCAAD
2011-9-28 : B0OBADBD
2011-9-29 : LB0A0L2B
2011-9-30 : B0LAO1AB
2011-10-1 : AAAL0ALA
2011-10-2 : A1OAA0BA
2011-10-3 : 4L02HCAA
2011-10-4 : 4DD4BALA
2011-10-5 : HAAALA0B
2011-10-6 : 0B192BAL
2011-10-7 : 000LAALD
2011-10-8 : OAALOL0D
2011-10-9 : OAAAABAB
2011-10-10 : LLAABBDB
2011-10-11 : LDLBLAL0
2011-10-12 : BABABLAL
2011-10-13 : B9AAABDB
2011-10-14 : 20C9OBL2
2011-10-15 : 2BOLAAA1
2011-10-16 : 1ABBBHD1
2011-10-17 : 1AAA11LC
2011-10-18 : 1BBBAAA9
2011-10-19 : 1HAABBDB
2011-10-20 : O9AAOHBA
2011-10-21 : OBAAA1AA
2011-10-22 : AB9CDADA
2011-10-23 : AALO1BBA
2011-10-24 : AOLBALAA
2011-10-25 : ABAABABB
2011-10-26 : A42LABBL
2011-10-27 : AA4B4LAD
2011-10-28 : AAAA99BD
2011-10-29 : A1BCBA2B
2011-10-30 : AABCABAB
2011-10-31 : AOB0BOA0
2011-11-1 : 0LLCABLA
2011-11-2 : O4BO4ABA
2011-11-3 : LAAB9DAA
2011-11-4 : LACABBLA
2011-11-5 : B1OBLO0B
2011-11-6 : B0BBAAAL
2011-11-7 : 0LAA00LD
2011-11-8 : 0ABCO10D
2011-11-9 : LCBODAAB
2011-11-10 : 1AAOBADB
2011-11-11 : 1AAALHL0
2011-11-12 : 129AA1AL
2011-11-13 : C0LL0ADB
2011-11-14 : CBLBOBL2
2011-11-15 : 9AAADBA1
2011-11-16 : 9C211AD1
2011-11-17 : BL40ALLC
2011-11-18 : BDAALLA9
2011-11-19 : OA9AABDB
2011-11-20 : AHBAOABA
2011-11-21 : ABB0DBAA
2011-11-22 : AADD2LDA
2011-11-23 : A1AAABBA
2011-11-24 : AL11LAAA
2011-11-25 : ADH0AHBB
2011-11-26 : AAAAB1BL
2011-11-27 : A9BOCAAD
2011-11-28 : A0B0ADBD
2011-11-29 : AADD0L2B
2011-11-30 : L1DDO1AB
2011-12-1 : 0DADBALA
2011-12-2 : LA9AC0BA
2011-12-3 : L9L1ACAA
2011-12-4 : B0L00ALA
2011-12-5 : BBAAAA0B
2011-12-6 : 2ABOHBAL
2011-12-7 : 2OA0BALD
2011-12-8 : 1BADLL0D
2011-12-9 : 1H9A2BAB
2011-12-10 : B9BA0BDB
2011-12-11 : BBB1AAL0
2011-12-12 : OBDH4LAL
2011-12-13 : OAAABBDB
2011-12-14 : AO2OLBL2
2011-12-15 : AB40BAA1
2011-12-16 : A4ADAHD1
2011-12-17 : AABAO1LC
2011-12-18 : AAB1AAA9
2011-12-19 : A1DHDBDB
2011-12-20 : AADHLHBA
2011-12-21 : AOAAB1AA
2011-12-22 : AL1BAADA
2011-12-23 : A4HB0BBA
2011-12-24 : AAADALAA
2011-12-25 : AAOADABB
2011-12-26 : A2021BBL
2011-12-27 : B0D4ALAD
2011-12-28 : BLAAB9BD
2011-12-29 : LA1BAA2B9
2011-12-30 : BACBOBAB
2011-12-31 : AAOLDOA0

2002200320042005
2002-01-01 ABLDABLA
2002-01-02 ALAA4ABA
2002-01-03 A4219DAA
2002-01-04 AA4HBBLA
2002-01-05 AAAALO0B
2002-01-06 A2BBAAAL
2002-01-07 A0BB00LD
2002-01-08 ABDDO10D
2002-01-09 BAAADAAB
2002-01-10 DAAABADB
2002-01-11 BA12LHL0
2002-01-12 BAH4A1AL
2002-01-13 A2AA0ADB
2002-01-14 4HOBOBL2
2002-01-15 4B0BDBA1
2002-01-16 HADL1AD1
2002-01-17 H1AAALLC
2002-01-18 0L12LLA9
2002-01-19 0DH4ABDB
2002-01-20 0B04OABA
2002-01-21 0HAADBAA
2002-01-22 LBA92LDA
2002-01-23 LALLABBA
2002-01-24 B1BLLAAA
2002-01-25 BOAAAHBB
2002-01-26 2D1BB1BL
2002-01-27 2A0ACAAD
2002-01-28 19AAADBD
2002-01-29 10A90L2B
2002-01-30 BAA9O1AB
2002-01-31 B1BOAAA0

2002-02-01 AO19BALA
2002-02-02 BDHLC0BA
2002-02-03 BAALACAA
2002-02-04 L9OA0ALA
2002-02-05 LBB2AA0B
2002-02-06 DBDAHBAL
2002-02-07 DAAABALD
2002-02-08 DO19LL0D
2002-02-09 DBHL2BAB
2002-02-10 HA0L0BDB
2002-02-11 0CABAAL0
2002-02-12 0BAA4LAL
2002-02-13 ODLBBBDB
2002-02-14 OADALBL2
2002-02-15 LOAABAA1
2002-02-16 LL1CAHD1
2002-02-17 B40OO1LC
2002-02-18 BAABAAA9
2002-02-19 0AAADBDB
2002-02-20 2DAALHBA
2002-02-21 1ABLB1AA
2002-02-22 1BABAADA
2002-02-23 1LAA0BBA
2002-02-24 1ACCALAA
2002-02-25 CAOODABB
2002-02-26 CABA1BBL
2002-02-27 92AAALAD
2002-02-28 90BLB9BD

2002-03-01 DAAB1BLA
2002-03-02 DAOAAABA
2002-03-03 B20CBDAA
2002-03-04 BHDOABLA
2002-03-05 ABABAO0B
2002-03-06 AA1A9AAL
2002-03-07 410LB0LD
2002-03-08 4LABL10D
2002-03-09 HDAAAAAB
2002-03-10 BBAAAADB
2002-03-11 BHL1AHL0
2002-03-12 0AB0C1AL
2002-03-13 0AAABADB
2002-03-14 L1CALBL2
2002-03-15 LOOLABA1
2002-03-16 BDBD0AD1
2002-03-17 BAAAOLLC
2002-03-18 29B1DLA9
2002-03-19 2BA02BDB
2002-03-20 9AA0LABA
2002-03-21 91AAABAA
2002-03-22 BO9OHLDA
2002-03-23 BLL0BBBA
2002-03-24 OALDDAAA
2002-03-25 OCAA2HBB
2002-03-26 AB21A1BL
2002-03-27 AB4HLAAD
2002-03-28 AAAAADBD
2002-03-29 AOBOBL2B
2002-03-30 ALBOL1AB
2002-03-31 AABB2AA0

2002-04-01 4CLOAALA
2002-04-02 HBB0L0BA
2002-04-03 HDADACAA
2002-04-04 0ACABALA
2002-04-05 0BO11A0B
2002-04-06 OLBHABAL
2002-04-07 O4AA0ALD
2002-04-08 LABOAL0D
2002-04-09 BAA0HBAB
2002-04-10 BDA0BBDB
2002-04-11 2AAD1AL0
2002-04-12 2B9AALAL
2002-04-13 1LL10BDB
2002-04-14 1ALHABL2
2002-04-15 1AAA4AA1
2002-04-16 1A2BBHD1
2002-04-17 C24BL1LC
2002-04-18 CHADBAA9
2002-04-19 9BBAABDB
2002-04-20 A0BAAHBA
2002-04-21 AAB241AA
2002-04-22 AAD49ADA
2002-04-23 AAAABBBA
2002-04-24 AB1BBLAA
2002-04-25 AHHBAABB
2002-04-26 ABAL0BBL
2002-04-27 AAOAALAD
2002-04-28 A102D9BD
2002-04-29 AOD41A2B
2002-04-30 AOD4LBAB

2002-05-01 LHA40BLA
2002-05-02 LA9AAABA
2002-05-03 BALBDDAA
2002-05-04 B1LB1BLA
2002-05-05 0OADAO0B
2002-05-06 LD2ABAAL
2002-05-07 LA42A0LD
2002-05-08 B9A4A10D
2002-05-09 BB9A9AAB
2002-05-10 CABA1ADB
2002-05-11 C1B9AHL0
2002-05-12 90DLL1AL
2002-05-13 9LALAADB
2002-05-14 BA1AABL2
2002-05-15 BCH2CBA1
2002-05-16 OBAABAD1
2002-05-17 ODOALLLC
2002-05-18 AAB9ALA9
2002-05-19 AODLHBDB
2002-05-20 ALDLAABA
2002-05-21 AAABCBAA
2002-05-22 AC1AALDA
2002-05-23 AL0B0BBA
2002-05-24 ADAAAAAA
2002-05-25 AAAAHHBB
2002-05-26 AB0CB1BL
2002-05-27 ALDODAAD
2002-05-28 AAAB2DBD
2002-05-29 AA1AAL2B
2002-05-30 DLCAA1AB
2002-05-31 DDOLHAA0

2002-06-01 LABABALA
2002-06-02 BBDBD0BA
2002-06-03 20AA2CAA
2002-06-04 2A1AAALA
2002-06-05 1A49OA0B
2002-06-06 1AAOABAL
2002-06-07 12BBBALD
2002-06-08 1HBA1L0D
2002-06-09 CBDBABAB
2002-06-10 O0DBABDB
2002-06-11 ABABOAL0
2002-06-12 AA1AALAL
2002-06-13 AA0CBBDB
2002-06-14 ABAO1BL2
2002-06-15 AHOBAAA1
2002-06-16 AA0A0HD1
2002-06-17 AADLA1LC
2002-06-18 A1AB4AA9
2002-06-19 AO1A9BDB
2002-06-20 AOCA1HBA
2002-06-21 ABO1A1AA
2002-06-22 A4B0BADA
2002-06-23 AAAAABBA
2002-06-24 AALA4LAA
2002-06-25 B1BL9ABB
2002-06-26 BOADBBBL
2002-06-27 LLCABLAD
2002-06-28 DAO1A9BD
2002-06-29 DCB00A2B
2002-06-30 4AL0ABAB

2002-07-01 11A0BBLA
2002-07-02 C01ABABA
2002-07-03 CLHAADAA
2002-07-04 9AAL0BLA
2002-07-05 9COBOO0B
2002-07-06 BB0ADAAL
2002-07-07 BDD110LD
2002-07-08 OAA0A10D
2002-07-09 OB1ABAAB
2002-07-10 AB1A0ADB
2002-07-11 AA0OOHL0
2002-07-12 ACA0D1AL
2002-07-13 ALAD1ADB
2002-07-14 ADLAABL2
2002-07-15 AAB1LBA1
2002-07-16 ABAHAAD1
2002-07-17 ALCAALLC
2002-07-18 AAOOCLA9
2002-07-19 AAB0ABDB
2002-07-20 LLB0AABA
2002-07-21 LDADLBAA
2002-07-22 DABAALDA
2002-07-23 D9A1BBBA
2002-07-24 D0AHCAAA
2002-07-25 BA9AAHBB
2002-07-26 BALB01BL
2002-07-27 AALBAAAD
2002-07-28 ABADHDBD
2002-07-29 4H2ABL2B
2002-07-30 O92A11AB
2002-07-31 L042AAA0

2002-08-01 OB0A0ALA
2002-08-02 OAA1A0BA
2002-08-03 AOAHHCAA
2002-08-04 ABLABALA
2002-08-05 AHBOLA0B
2002-08-06 AAAB2BAL
2002-08-07 AACDAALD
2002-08-08 A1OAOL0D
2002-08-09 AOB1ABAB
2002-08-10 AOB1BBDB
2002-08-11 ABA4LAL0
2002-08-12 A4BABLAL
2002-08-13 AAABABDB
2002-08-14 AAABOBL2
2002-08-15 A19DAAA1
2002-08-16 A0LABHD1
2002-08-17 BLL211LC
2002-08-18 BAA4AAA9
2002-08-19 LC2ABBDB
2002-08-20 AA2AOHBA
2002-08-21 AA49A1AA
2002-08-22 42ALDADA
2002-08-23 40BL1BBA
2002-08-24 HLBAALAA
2002-08-25 HAD2BABB
2002-08-26 0CAAABBL
2002-08-27 0L1A4LAD
2002-08-28 ODH999BD
2002-08-29 OAALBA2B
2002-08-30 L0ALABAB
2002-08-31 LBOBBOA0

2002-09-01 AAALABLA
2002-09-02 A1BL4ABA
2002-09-03 ALAA9DAA
2002-09-04 ADA2BBLA
2002-09-05 AA94LO0B
2002-09-06 ABLAAAAL
2002-09-07 A0L900LD
2002-09-08 AAALO10D
2002-09-09 AABLDAAB
2002-09-10 BL2LBADB
2002-09-11 BD4ALHL0
2002-09-12 LAABA1AL
2002-09-13 L9BA0ADB
2002-09-14 D0BAOBL2
2002-09-15 DBD9DBA1
2002-09-16 DAAO1AD1
2002-09-17 DA1BALLC
2002-09-18 BB4ALLA9
2002-09-19 BHABABDB
2002-09-20 09ABOABA
2002-09-21 OBOBDBAA
2002-09-22 OB0A2LDA
2002-09-23 LADCABBA
2002-09-24 LOAOLAAA
2002-09-25 BB1BAHBB
2002-09-26 B4HAB1BL
2002-09-27 0AALCAAD
2002-09-28 0AOBADBD
2002-09-29 L10A0L2B
2002-09-30 1ALAO1AB

2002-10-01 1OAL0ALA
2002-10-02 1LOAA0BA
2002-10-03 CA02HCAA
2002-10-04 C9D4BALA
2002-10-05 9BAALA0B
2002-10-06 BB192BAL
2002-10-07 BA0LAALD
2002-10-08 OOALOL0D
2002-10-09 OLAAABAB
2002-10-10 AAAABBDB
2002-10-11 ACLBLAL0
2002-10-12 ABBABLAL
2002-10-13 ADAAABDB
2002-10-14 AAC9OBL2
2002-10-15 ABOLAAA1
2002-10-16 ALBBBHD1
2002-10-17 A4AA11LC
2002-10-18 AABBAAA9
2002-10-19 AAAABBDB
2002-10-20 LDAAOHBA
2002-10-21 LAAAA1AA
2002-10-22 DB9CDADA
2002-10-23 DLLO1BBA
2002-10-24 DALBALAA
2002-10-25 DAAABABB
2002-10-26 BA2LABBL
2002-10-27 B24B4LAD
2002-10-28 AHAA99BD
2002-10-29 4BBCBA2B
2002-10-30 O0BCABAB
2002-10-31 LAB0BOA0

2002-11-01 BALCABLA
2002-11-02 OABO4ABA
2002-11-03 A2AB9DAA
2002-11-04 AHCABBLA
2002-11-05 ABOBLO0B
2002-11-06 AABBAAAL
2002-11-07 A1AA00LD
2002-11-08 AOBCO10D
2002-11-09 ADBODAAB
2002-11-10 ABAOBADB
2002-11-11 AHAALHL0
2002-11-12 AA9AA1AL
2002-11-13 AALL0ADB
2002-11-14 A1LBOBL2
2002-11-15 AOAADBA1
2002-11-16 AD211AD1
2002-11-17 BA40ALLC
2002-11-18 B9AALLA9
2002-11-19 LB9AABDB
2002-11-20 BABAOABA
2002-11-21 A1B0DBAA
2002-11-22 AODD2LDA
2002-11-23 4LAAABBA
2002-11-24 4A11LAAA
2002-11-25 HCH0AHBB
2002-11-26 0BAAB1BL
2002-11-27 0DBOCAAD
2002-11-28 OAB0ADBD
2002-11-29 OODD0L2B
2002-11-30 LLDDO1AB

2002-12-01 ACADBALA
2002-12-02 AB9AC0BA
2002-12-03 ADL1ACAA
2002-12-04 AAL00ALA
2002-12-05 ABAAAA0B
2002-12-06 ALBOHBAL
2002-12-07 AAA0BALD
2002-12-08 AAADLL0D
2002-12-09 AA9A2BAB
2002-12-10 BDBA0BDB
2002-12-11 BAB1AAL0
2002-12-12 LBDH4LAL
2002-12-13 L0AABBDB
2002-12-14 DA2OLBL2
2002-12-15 DA40BAA1
2002-12-16 DAADAHD1
2002-12-17 D2BAO1LC
2002-12-18 BHB1AAA9
2002-12-19 BBDHDBDB
2002-12-20 00DHLHBA
2002-12-21 0AAAB1AA
2002-12-22 OA1BAADA
2002-12-23 LAHB0BBA
2002-12-24 LBADALAA
2002-12-25 BHOADABB
2002-12-26 BA021BBL
2002-12-27 0AD4ALAD
2002-12-28 01AAB9BD
2002-12-29 LO1BAA2B
2002-12-30 1OCBOBAB
2002-12-31 1BOLDOA0
2003-01-01 0BLDABLA
2003-01-02 0AAA4ABA
2003-01-03 OA219DAA
2003-01-04 OB4HBBLA
2003-01-05 LHAALO0B
2003-01-06 LABBAAAL
2003-01-07 BABB00LD
2003-01-08 B1DDO10D
2003-01-09 0OAADAAB
2003-01-10 2OAABADB
2003-01-11 1B12LHL0
2003-01-12 14H4A1AL
2003-01-13 1AAA0ADB
2003-01-14 CAOBOBL2
2003-01-15 C10BDBA1
2003-01-16 9ODL1AD1
2003-01-17 9LAAALLC
2003-01-18 BA12LLA9
2003-01-19 BCH4ABDB
2003-01-20 AA04OABA
2003-01-21 AAAADBAA
2003-01-22 A1A92LDA
2003-01-23 A0LLABBA
2003-01-24 ALBLLAAA
2003-01-25 AAAAAHBB
2003-01-26 AC1BB1BL
2003-01-27 AL0ACAAD
2003-01-28 ADAAADBD
2003-01-29 AAA90L2B
2003-01-30 B0A9O1AB
2003-01-31 BBBOAAA0

2003-02-01 BA19BALA
2003-02-02 0CHLC0BA
2003-02-03 0LALACAA
2003-02-04 LDOA0ALA
2003-02-05 LAB2AA0B
2003-02-06 BBDAHBAL
2003-02-07 B0AABALD
2003-02-08 2A19LL0D
2003-02-09 2AHL2BAB
2003-02-10 9L0L0BDB
2003-02-11 BDABAAL0
2003-02-12 BAAA4LAL
2003-02-13 O9LBBBDB
2003-02-14 O0DALBL2
2003-02-15 AAAABAA1
2003-02-16 AA1CAHD1
2003-02-17 AA0OO1LC
2003-02-18 ABABAAA9
2003-02-19 AHAADBDB
2003-02-20 A9AALHBA
2003-02-21 A0BLB1AA
2003-02-22 ABABAADA
2003-02-23 AAAA0BBA
2003-02-24 AOCCALAA
2003-02-25 ABOODABB
2003-02-26 A4BA1BBL
2003-02-27 AAAAALAD
2003-02-28 AABLB9BD

2003-03-01 2LAB1BLA
2003-03-02 24OAAABA
2003-03-03 1A0CBDAA
2003-03-04 1ADOABLA
2003-03-05 11ABAO0B
2003-03-06 101A9AAL
2003-03-07 CL0LB0LD
2003-03-08 CAABL10D
2003-03-09 9CAAAAAB
2003-03-10 AAAAAADB
2003-03-11 AAL1AHL0
2003-03-12 A2B0C1AL
2003-03-13 A0AABADB
2003-03-14 ALCALBL2
2003-03-15 AAOLABA1
2003-03-16 ACBD0AD1
2003-03-17 ALAAOLLC
2003-03-18 ADB1DLA9
2003-03-19 AAA02BDB
2003-03-20 AHA0LABA
2003-03-21 ABAAABAA
2003-03-22 BA9OHLDA
2003-03-23 B1L0BBBA
2003-03-24 LLLDDAAA
2003-03-25 LDAA2HBB
2003-03-26 DA21A1BL
2003-03-27 DB4HLAAD
2003-03-28 D0AAADBD
2003-03-29 DABOBL2B
2003-03-30 H1BOL1AB
2003-03-31 0OBB2AA0

2003-04-01 CDLOAALA
2003-04-02 9AB0L0BA
2003-04-03 99ADACAA
2003-04-04 B0CABALA
2003-04-05 BBO11A0B
2003-04-06 OABHABAL
2003-04-07 OAAA0ALD
2003-04-08 ABBOAL0D
2003-04-09 AHA0HBAB
2003-04-10 A9A0BBDB
2003-04-11 ABAD1AL0
2003-04-12 AB9AALAL
2003-04-13 AAL10BDB
2003-04-14 AOLHABL2
2003-04-15 ABAA4AA1
2003-04-16 A42BBHD1
2003-04-17 AA4BL1LC
2003-04-18 AAADBAA9
2003-04-19 A1BAABDB
2003-04-20 DABAAHBA
2003-04-21 DOB241AA
2003-04-22 DLD49ADA
2003-04-23 B4AABBBA
2003-04-24 BA1BBLAA
2003-04-25 AAHBAABB
2003-04-26 A1AL0BBL
2003-04-27 40OAALAD
2003-04-28 4L02D9BD
2003-04-29 HAD41A2B
2003-04-30 BAD4LBAB

2003-05-01 AAA40BLA
2003-05-02 A29AAABA
2003-05-03 A0LBDDAA
2003-05-04 ABLB1BLA
2003-05-05 AAADAO0B
2003-05-06 AC2ABAAL
2003-05-07 AL42A0LD
2003-05-08 ADA4A10D
2003-05-09 AA9A9AAB
2003-05-10 AHBA1ADB
2003-05-11 ABB9AHL0
2003-05-12 AADLL1AL
2003-05-13 A1ALAADB
2003-05-14 BL1AABL2
2003-05-15 BDH2CBA1
2003-05-16 LAAABAD1
2003-05-17 L9OALLLC
2003-05-18 D0B9ALA9
2003-05-19 DADLHBDB
2003-05-20 41DLAABA
2003-05-21 4OABCBAA
2003-05-22 HD1AALDA
2003-05-23 HA0B0BBA
2003-05-24 09AAAAAA
2003-05-25 00AAHHBB
2003-05-26 OB0CB1BL
2003-05-27 OADODAAD
2003-05-28 LOAB2DBD
2003-05-29 LB1AAL2B
2003-05-30 BACAA1AB
2003-05-31 2COLHAA0

2003-06-01 ABBABALA
2003-06-02 ABDBD0BA
2003-06-03 AAAA2CAA
2003-06-04 AO1AAALA
2003-06-05 AB49OA0B
2003-06-06 A4AOABAL
2003-06-07 AABBBALD
2003-06-08 AABA1L0D
2003-06-09 A1DBABAB
2003-06-10 LADBABDB
2003-06-11 DBABOAL0
2003-06-12 DL1AALAL
2003-06-13 D40CBBDB
2003-06-14 DAAO1BL2
2003-06-15 BAOBAAA1
2003-06-16 B20A0HD1
2003-06-17 A0DLA1LC
2003-06-18 ALAB4AA9
2003-06-19 4A1A9BDB
2003-06-20 OACA1HBA
2003-06-21 LAO1A1AA
2003-06-22 LAB0BADA
2003-06-23 B2AAABBA
2003-06-24 BHLA4LAA
2003-06-25 0BBL9ABB
2003-06-26 0AADBBBL
2003-06-27 L1CABLAD
2003-06-28 BLO1A9BD
2003-06-29 BDB00A2B
2003-06-30 CBL0ABAB

2003-07-01 ABA0BBLA
2003-07-02 AA1ABABA
2003-07-03 A1HAADAA
2003-07-04 AOAL0BLA
2003-07-05 ADOBOO0B
2003-07-06 BA0ADAAL
2003-07-07 B9D110LD
2003-07-08 L0A0A10D
2003-07-09 LB1ABAAB
2003-07-10 A11A0ADB
2003-07-11 AO0OOHL0
2003-07-12 4DA0D1AL
2003-07-13 4AAD1ADB
2003-07-14 H9LAABL2
2003-07-15 HBB1LBA1
2003-07-16 0BAHAAD1
2003-07-17 0ACAALLC
2003-07-18 OOOOCLA9
2003-07-19 OBB0ABDB
2003-07-20 LAB0AABA
2003-07-21 LCADLBAA
2003-07-22 BBBAALDA
2003-07-23 2DA1BBBA
2003-07-24 2AAHCAAA
2003-07-25 1O9AAHBB
2003-07-26 1LLB01BL
2003-07-27 14LBAAAD
2003-07-28 1AADHDBD
2003-07-29 CA2ABL2B
2003-07-30 OD2A11AB
2003-07-31 AA42AAA0

2003-08-01 LB0A0ALA
2003-08-02 LLA1A0BA
2003-08-03 DAAHHCAA
2003-08-04 DALABALA
2003-08-05 DABOLA0B
2003-08-06 D2AB2BAL
2003-08-07 B0CDAALD
2003-08-08 BBOAOL0D
2003-08-09 AAB1ABAB
2003-08-10 0AB1BBDB
2003-08-11 OAA4LAL0
2003-08-12 OABABLAL
2003-08-13 L2ABABDB
2003-08-14 LHABOBL2
2003-08-15 BB9DAAA1
2003-08-16 BALABHD1
2003-08-17 01L211LC
2003-08-18 0LA4AAA9
2003-08-19 LD2ABBDB
2003-08-20 1B2AOHBA
2003-08-21 1H49A1AA
2003-08-22 CAALDADA
2003-08-23 CABL1BBA
2003-08-24 91BAALAA
2003-08-25 9OD2BABB
2003-08-26 BDAAABBL
2003-08-27 BA1A4LAD
2003-08-28 O9H999BD
2003-08-29 O0ALBA2B
2003-08-30 AAALABAB
2003-08-31 A1OBBOA0

2003-09-01 BOALABLA
2003-09-02 ALBL4ABA
2003-09-03 AAAA9DAA
2003-09-04 49A2BBLA
2003-09-05 4B94LO0B
2003-09-06 HBLAAAAL
2003-09-07 HAL900LD
2003-09-08 0OALO10D
2003-09-09 0BBLDAAB
2003-09-10 0A2LBADB
2003-09-11 0C4ALHL0
2003-09-12 LBABA1AL
2003-09-13 LDBA0ADB
2003-09-14 BABAOBL2
2003-09-15 BBD9DBA1
2003-09-16 2LAO1AD1
2003-09-17 241BALLC
2003-09-18 1A4ALLA9
2003-09-19 1AABABDB
2003-09-20 BDABOABA
2003-09-21 OAOBDBAA
2003-09-22 OB0A2LDA
2003-09-23 ALDCABBA
2003-09-24 AAAOLAAA
2003-09-25 AA1BAHBB
2003-09-26 AAHAB1BL
2003-09-27 A2ALCAAD
2003-09-28 A0OBADBD
2003-09-29 AB0A0L2B
2003-09-30 A0LAO1AB

2003-10-01 AAAL0ALA
2003-10-02 A1OAA0BA
2003-10-03 AL02HCAA
2003-10-04 ADD4BALA
2003-10-05 AAAALA0B
2003-10-06 BB192BAL
2003-10-07 B00LAALD
2003-10-08 LAALOL0D
2003-10-09 LAAAABAB
2003-10-10 ALAABBDB
2003-10-11 ADLBLAL0
2003-10-12 4ABABLAL
2003-10-13 49AAABDB
2003-10-14 H0C9OBL2
2003-10-15 HBOLAAA1
2003-10-16 0ABBBHD1
2003-10-17 0AAA11LC
2003-10-18 OBBBAAA9
2003-10-19 OHAABBDB
2003-10-20 L9AAOHBA
2003-10-21 LBAAA1AA
2003-10-22 BB9CDADA
2003-10-23 BALO1BBA
2003-10-24 2OLBALAA
2003-10-25 2BAABABB
2003-10-26 142LABBL
2003-10-27 1A4B4LAD
2003-10-28 1AAA99BD
2003-10-29 C1BCBA2B
2003-10-30 OABCABAB
2003-10-31 AOB0BOA0

2003-11-01 BLLCABLA
2003-11-02 L4BO4ABA
2003-11-03 DAAB9DAA
2003-11-04 DACABBLA
2003-11-05 D1OBLO0B
2003-11-06 D0BBAAAL
2003-11-07 BLAA00LD
2003-11-08 BABCO10D
2003-11-09 ACBODAAB
2003-11-10 0AAOBADB
2003-11-11 OAAALHL0
2003-11-12 O29AA1AL
2003-11-13 L0LL0ADB
2003-11-14 LBLBOBL2
2003-11-15 BAAADBA1
2003-11-16 BC211AD1
2003-11-17 0L40ALLC
2003-11-18 0DAALLA9
2003-11-19 LA9AABDB
2003-11-20 1HBAOABA
2003-11-21 1BB0DBAA
2003-11-22 1ADD2LDA
2003-11-23 C1AAABBA
2003-11-24 CL11LAAA
2003-11-25 9DH0AHBB
2003-11-26 BAAAB1BL
2003-11-27 B9BOCAAD
2003-11-28 O0B0ADBD
2003-11-29 OADD0L2B
2003-11-30 A1DDO1AB

2003-12-01 BDADBALA
2003-12-02 AA9AC0BA
2003-12-03 A9L1ACAA
2003-12-04 40L00ALA
2003-12-05 4BAAAA0B
2003-12-06 HABOHBAL
2003-12-07 HOA0BALD
2003-12-08 0BADLL0D
2003-12-09 0H9A2BAB
2003-12-10 09BA0BDB
2003-12-11 0BB1AAL0
2003-12-12 LBDH4LAL
2003-12-13 LAAABBDB
2003-12-14 BO2OLBL2
2003-12-15 BB40BAA1
2003-12-16 24ADAHD1
2003-12-17 2ABAO1LC
2003-12-18 1AB1AAA9
2003-12-19 11DHDBDB
2003-12-20 BADHLHBA
2003-12-21 BOAAB1AA
2003-12-22 OL1BAADA
2003-12-23 A4HB0BBA
2003-12-24 AAADALAA
2003-12-25 AAOADABB
2003-12-26 A2021BBL
2003-12-27 A0D4ALAD
2003-12-28 ALAAB9BD
2003-12-29 AA1BAA2B
2003-12-30 AACBOBAB
2003-12-31 AAOLDOA0
2004-01-01 BBLDABLA
2004-01-02 BLAA4ABA
2004-01-03 O4219DAA
2004-01-04 OA4HBBLA
2004-01-05 AAAALO0B
2004-01-06 A2BBAAAL
2004-01-07 A0BB00LD
2004-01-08 ABDDO10D
2004-01-09 AAAADAAB
2004-01-10 AAAABADB
2004-01-11 AA12LHL0
2004-01-12 AAH4A1AL
2004-01-13 A2AA0ADB
2004-01-14 AHOBOBL2
2004-01-15 AB0BDBA1
2004-01-16 AADL1AD1
2004-01-17 A1AAALLC
2004-01-18 BL12LLA9
2004-01-19 BDH4ABDB
2004-01-20 BB04OABA
2004-01-21 BHAADBAA
2004-01-22 ABA92LDA
2004-01-23 AALLABBA
2004-01-24 41BLLAAA
2004-01-25 4OAAAHBB
2004-01-26 HD1BB1BL
2004-01-27 HA0ACAAD
2004-01-28 09AAADBD
2004-01-29 00A90L2B
2004-01-30 0AA9O1AB
2004-01-31 01BOAAA0

2004-02-01 AO19BALA
2004-02-02 ADHLC0BA
2004-02-03 AAALACAA
2004-02-04 A9OA0ALA
2004-02-05 ABB2AA0B
2004-02-06 ABDAHBAL
2004-02-07 AAAABALD
2004-02-08 AO19LL0D
2004-02-09 ABHL2BAB
2004-02-10 AA0L0BDB
2004-02-11 BCABAAL0
2004-02-12 BBAA4LAL
2004-02-13 LDLBBBDB
2004-02-14 LADALBL2
2004-02-15 DOAABAA1
2004-02-16 DL1CAHD1
2004-02-17 D40OO1LC
2004-02-18 DAABAAA9
2004-02-19 BAAADBDB
2004-02-20 HDAALHBA
2004-02-21 0ABLB1AA
2004-02-22 0BABAADA
2004-02-23 OLAA0BBA
2004-02-24 OACCALAA
2004-02-25 LAOODABB
2004-02-26 LABA1BBL
2004-02-27 B2AAALAD
2004-02-28 B0BLB9BD

2004-03-01 AAAB1BLA
2004-03-02 AAOAAABA
2004-03-03 A20CBDAA
2004-03-04 AHDOABLA
2004-03-05 ABABAO0B
2004-03-06 AA1A9AAL
2004-03-07 A10LB0LD
2004-03-08 ALABL10D
2004-03-09 ADAAAAAB
2004-03-10 DBAAAADB
2004-03-11 DHL1AHL0
2004-03-12 BAB0C1AL
2004-03-13 BAAABADB
2004-03-14 A1CALBL2
2004-03-15 AOOLABA1
2004-03-16 4DBD0AD1
2004-03-17 4AAAOLLC
2004-03-18 H9B1DLA9
2004-03-19 HBA02BDB
2004-03-20 BAA0LABA
2004-03-21 B1AAABAA
2004-03-22 0O9OHLDA
2004-03-23 0LL0BBBA
2004-03-24 LALDDAAA
2004-03-25 LCAA2HBB
2004-03-26 BB21A1BL
2004-03-27 BB4HLAAD
2004-03-28 2AAAADBD
2004-03-29 2OBOBL2B
2004-03-30 9LBOL1AB
2004-03-31 BABB2AA0

2004-04-01 ACLOAALA
2004-04-02 ABB0L0BA
2004-04-03 ADADACAA
2004-04-04 BACABALA
2004-04-05 BBO11A0B
2004-04-06 LLBHABAL
2004-04-07 L4AA0ALD
2004-04-08 DABOAL0D
2004-04-09 DAA0HBAB
2004-04-10 4DA0BBDB
2004-04-11 HAAD1AL0
2004-04-12 HB9AALAL
2004-04-13 0LL10BDB
2004-04-14 0ALHABL2
2004-04-15 OAAA4AA1
2004-04-16 OA2BBHD1
2004-04-17 L24BL1LC
2004-04-18 LHADBAA9
2004-04-19 BBBAABDB
2004-04-20 B0BAAHBA
2004-04-21 2AB241AA
2004-04-22 2AD49ADA
2004-04-23 1AAABBBA
2004-04-24 1B1BBLAA
2004-04-25 1HHBAABB
2004-04-26 1BAL0BBL
2004-04-27 CAOAALAD
2004-04-28 C102D9BD
2004-04-29 9OD41A2B
2004-04-30 AOD4LBAB

2004-05-01 DHA40BLA
2004-05-02 DA9AAABA
2004-05-03 DALBDDAA
2004-05-04 D1LB1BLA
2004-05-05 BOADAO0B
2004-05-06 AD2ABAAL
2004-05-07 AA42A0LD
2004-05-08 49A4A10D
2004-05-09 4B9A9AAB
2004-05-10 LABA1ADB
2004-05-11 L1B9AHL0
2004-05-12 B0DLL1AL
2004-05-13 BLALAADB
2004-05-14 0A1AABL2
2004-05-15 0CH2CBA1
2004-05-16 LBAABAD1
2004-05-17 LDOALLLC
2004-05-18 BAB9ALA9
2004-05-19 BODLHBDB
2004-05-20 CLDLAABA
2004-05-21 CAABCBAA
2004-05-22 9C1AALDA
2004-05-23 9L0B0BBA
2004-05-24 BDAAAAAA
2004-05-25 BAAAHHBB
2004-05-26 OB0CB1BL
2004-05-27 OLDODAAD
2004-05-28 AAAB2DBD
2004-05-29 AA1AAL2B
2004-05-30 ALCAA1AB
2004-05-31 ADOLHAA0

2004-06-01 AABABALA
2004-06-02 4BDBD0BA
2004-06-03 H0AA2CAA
2004-06-04 HA1AAALA
2004-06-05 0A49OA0B
2004-06-06 0AAOABAL
2004-06-07 O2BBBALD
2004-06-08 OHBA1L0D
2004-06-09 LBDBABAB
2004-06-10 L0DBABDB
2004-06-11 BBABOAL0
2004-06-12 BA1AALAL
2004-06-13 2A0CBBDB
2004-06-14 2BAO1BL2
2004-06-15 1HOBAAA1
2004-06-16 1A0A0HD1
2004-06-17 1ADLA1LC
2004-06-18 11AB4AA9
2004-06-19 CO1A9BDB
2004-06-20 OOCA1HBA
2004-06-21 ABO1A1AA
2004-06-22 A4B0BADA
2004-06-23 AAAAABBA
2004-06-24 AALA4LAA
2004-06-25 A1BL9ABB
2004-06-26 AOADBBBL
2004-06-27 ALCABLAD
2004-06-28 AAO1A9BD
2004-06-29 ACB00A2B
2004-06-30 AAL0ABAB

2004-07-01 O1A0BBLA
2004-07-02 L01ABABA
2004-07-03 LLHAADAA
2004-07-04 BAAL0BLA
2004-07-05 BCOBOO0B
2004-07-06 0B0ADAAL
2004-07-07 0DD110LD
2004-07-08 LAA0A10D
2004-07-09 LB1ABAAB
2004-07-10 1B1A0ADB
2004-07-11 1A0OOHL0
2004-07-12 CCA0D1AL
2004-07-13 CLAD1ADB
2004-07-14 9DLAABL2
2004-07-15 9AB1LBA1
2004-07-16 BBAHAAD1
2004-07-17 BLCAALLC
2004-07-18 OAOOCLA9
2004-07-19 OAB0ABDB
2004-07-20 ALB0AABA
2004-07-21 ADADLBAA
2004-07-22 AABAALDA
2004-07-23 A9A1BBBA
2004-07-24 A0AHCAAA
2004-07-25 AA9AAHBB
2004-07-26 AALB01BL
2004-07-27 AALBAAAD
2004-07-28 ABADHDBD
2004-07-29 AH2ABL2B
2004-07-30 L92A11AB
2004-07-31 D042AAA0

2004-08-01 LB0A0ALA
2004-08-02 LAA1A0BA
2004-08-03 BOAHHCAA
2004-08-04 BBLABALA
2004-08-05 2HBOLA0B
2004-08-06 2AAB2BAL
2004-08-07 1ACDAALD
2004-08-08 11OAOL0D
2004-08-09 1OB1ABAB
2004-08-10 BOB1BBDB
2004-08-11 OBA4LAL0
2004-08-12 O4BABLAL
2004-08-13 AAABABDB
2004-08-14 AAABOBL2
2004-08-15 A19DAAA1
2004-08-16 A0LABHD1
2004-08-17 ALL211LC
2004-08-18 AAA4AAA9
2004-08-19 AC2ABBDB
2004-08-20 AA2AOHBA
2004-08-21 AA49A1AA
2004-08-22 A2ALDADA
2004-08-23 A0BL1BBA
2004-08-24 ALBAALAA
2004-08-25 AAD2BABB
2004-08-26 BCAAABBL
2004-08-27 BL1A4LAD
2004-08-28 LDH999BD
2004-08-29 LAALBA2B
2004-08-30 A0ALABAB
2004-08-31 ABOBBOA0

2004-09-01 1AALABLA
2004-09-02 11BL4ABA
2004-09-03 1LAA9DAA
2004-09-04 CDA2BBLA
2004-09-05 CA94LO0B
2004-09-06 9BLAAAAL
2004-09-07 90L900LD
2004-09-08 BAALO10D
2004-09-09 BABLDAAB
2004-09-10 AL2LBADB
2004-09-11 AD4ALHL0
2004-09-12 AAABA1AL
2004-09-13 A9BA0ADB
2004-09-14 A0BAOBL2
2004-09-15 ABD9DBA1
2004-09-16 AAAO1AD1
2004-09-17 AA1BALLC
2004-09-18 AB4ALLA9
2004-09-19 AHABABDB
2004-09-20 B9ABOABA
2004-09-21 LBOBDBAA
2004-09-22 LB0A2LDA
2004-09-23 DADCABBA
2004-09-24 DOAOLAAA
2004-09-25 DB1BAHBB
2004-09-26 D4HAB1BL
2004-09-27 BAALCAAD
2004-09-28 BAOBADBD
2004-09-29 A10A0L2B
2004-09-30 0ALAO1AB

2004-10-01 OOAL0ALA
2004-10-02 OLOAA0BA
2004-10-03 LA02HCAA
2004-10-04 L9D4BALA
2004-10-05 BBAALA0B
2004-10-06 0B192BAL
2004-10-07 0A0LAALD
2004-10-08 LOALOL0D
2004-10-09 LLAAABAB
2004-10-10 1AAABBDB
2004-10-11 1CLBLAL0
2004-10-12 CBBABLAL
2004-10-13 CDAAABDB
2004-10-14 9AC9OBL2
2004-10-15 9BOLAAA1
2004-10-16 BLBBBHD1
2004-10-17 B4AA11LC
2004-10-18 OABBAAA9
2004-10-19 OAAABBDB
2004-10-20 ADAAOHBA
2004-10-21 AAAAA1AA
2004-10-22 AB9CDADA
2004-10-23 ALLO1BBA
2004-10-24 AALBALAA
2004-10-25 AAAABABB
2004-10-26 AA2LABBL
2004-10-27 A24B4LAD
2004-10-28 AHAA99BD
2004-10-29 ABBCBA2B
2004-10-30 L0BCABAB
2004-10-31 DAB0BOA0

2004-11-01 0ALCABLA
2004-11-02 LABO4ABA
2004-11-03 B2AB9DAA
2004-11-04 BHCABBLA
2004-11-05 2BOBLO0B
2004-11-06 2ABBAAAL
2004-11-07 11AA00LD
2004-11-08 1OBCO10D
2004-11-09 1DBODAAB
2004-11-10 BBAOBADB
2004-11-11 OHAALHL0
2004-11-12 OA9AA1AL
2004-11-13 AALL0ADB
2004-11-14 A1LBOBL2
2004-11-15 AOAADBA1
2004-11-16 AD211AD1
2004-11-17 AA40ALLC
2004-11-18 A9AALLA9
2004-11-19 AB9AABDB
2004-11-20 AABAOABA
2004-11-21 A1B0DBAA
2004-11-22 AODD2LDA
2004-11-23 ALAAABBA
2004-11-24 AA11LAAA
2004-11-25 ACH0AHBB
2004-11-26 BBAAB1BL
2004-11-27 BDBOCAAD
2004-11-28 LAB0ADBD
2004-11-29 LODD0L2B
2004-11-30 ALDDO1AB

2004-12-01 1CADBALA
2004-12-02 1B9AC0BA
2004-12-03 1DL1ACAA
2004-12-04 CAL00ALA
2004-12-05 CBAAAA0B
2004-12-06 9LBOHBAL
2004-12-07 9AA0BALD
2004-12-08 BAADLL0D
2004-12-09 BA9A2BAB
2004-12-10 ADBA0BDB
2004-12-11 AAB1AAL0
2004-12-12 ABDH4LAL
2004-12-13 A0AABBDB
2004-12-14 AA2OLBL2
2004-12-15 AA40BAA1
2004-12-16 AAADAHD1
2004-12-17 A2BAO1LC
2004-12-18 AHB1AAA9
2004-12-19 ABDHDBDB
2004-12-20 B0DHLHBA
2004-12-21 BAAAB1AA
2004-12-22 LA1BAADA
2004-12-23 DAHB0BBA
2004-12-24 DBADALAA
2004-12-25 DHOADABB
2004-12-26 DA021BBL
2004-12-27 BAD4ALAD
2004-12-28 B1AAB9BD
2004-12-29 AO1BAA2B
2004-12-30 0OCBOBAB
2004-12-31 OBOLDOA0
2005-01-01 BBLDABLA
2005-01-02 BAAA4ABA
2005-01-03 LA219DAA
2005-01-04 LB4HBBLA
2005-01-05 DHAALO0B
2005-01-06 DABBAAAL
2005-01-07 DABB00LD
2005-01-08 D1DDO10D
2005-01-09 BOAADAAB
2005-01-10 HOAABADB
2005-01-11 0B12LHL0
2005-01-12 04H4A1AL
2005-01-13 OAAA0ADB
2005-01-14 LAOBOBL2
2005-01-15 L10BDBA1
2005-01-16 BODL1AD1
2005-01-17 BLAAALLC
2005-01-18 0A12LLA9
2005-01-19 0CH4ABDB
2005-01-20 1A04OABA
2005-01-21 1AAADBAA
2005-01-22 11A92LDA
2005-01-23 10LLABBA
2005-01-24 CLBLLAAA
2005-01-25 CAAAAHBB
2005-01-26 9C1BB1BL
2005-01-27 9L0ACAAD
2005-01-28 BDAAADBD
2005-01-29 BAA90L2B
2005-01-30 A0A9O1AB
2005-01-31 ABBOAAA0

2005-02-01 DA19BALA
2005-02-02 BCHLC0BA
2005-02-03 BLALACAA
2005-02-04 ADOA0ALA
2005-02-05 AAB2AA0B
2005-02-06 4BDAHBAL
2005-02-07 40AABALD
2005-02-08 HA19LL0D
2005-02-09 HAHL2BAB
2005-02-10 BL0L0BDB
2005-02-11 0DABAAL0
2005-02-12 0AAA4LAL
2005-02-13 L9LBBBDB
2005-02-14 L0DALBL2
2005-02-15 BAAABAA1
2005-02-16 BA1CAHD1
2005-02-17 2A0OO1LC
2005-02-18 2BABAAA9
2005-02-19 1HAADBDB
2005-02-20 99AALHBA
2005-02-21 B0BLB1AA
2005-02-22 BBABAADA
2005-02-23 OAAA0BBA
2005-02-24 OOCCALAA
2005-02-25 ABOODABB
2005-02-26 A4BA1BBL
2005-02-27 AAAAALAD
2005-02-28 AABLB9BD

2005-03-01 HLAB1BLA
2005-03-02 H4OAAABA
2005-03-03 0A0CBDAA
2005-03-04 0ADOABLA
2005-03-05 O1ABAO0B
2005-03-06 O01A9AAL
2005-03-07 LL0LB0LD
2005-03-08 LAABL10D
2005-03-09 BCAAAAAB
2005-03-10 2AAAAADB
2005-03-11 2AL1AHL0
2005-03-12 12B0C1AL
2005-03-13 10AABADB
2005-03-14 1LCALBL2
2005-03-15 1AOLABA1
2005-03-16 CCBD0AD1
2005-03-17 CLAAOLLC
2005-03-18 9DB1DLA9
2005-03-19 9AA02BDB
2005-03-20 AHA0LABA
2005-03-21 ABAAABAA
2005-03-22 AA9OHLDA
2005-03-23 A1L0BBBA
2005-03-24 ALLDDAAA
2005-03-25 ADAA2HBB
2005-03-26 AA21A1BL
2005-03-27 AB4HLAAD
2005-03-28 A0AAADBD
2005-03-29 AABOBL2B
2005-03-30 A1BOL1AB
2005-03-31 BOBB2AA0

2005-04-01 LDLOAALA
2005-04-02 BAB0L0BA
2005-04-03 B9ADACAA
2005-04-04 00CABALA
2005-04-05 0BO11A0B
2005-04-06 LABHABAL
2005-04-07 LAAA0ALD
2005-04-08 BBBOAL0D
2005-04-09 2HA0HBAB
2005-04-10 C9A0BBDB
2005-04-11 9BAD1AL0
2005-04-12 9B9AALAL
2005-04-13 BAL10BDB
2005-04-14 BOLHABL2
2005-04-15 OBAA4AA1
2005-04-16 O42BBHD1
2005-04-17 AA4BL1LC
2005-04-18 AAADBAA9
2005-04-19 A1BAABDB
2005-04-20 AABAAHBA
2005-04-21 AOB241AA
2005-04-22 ALD49ADA
2005-04-23 A4AABBBA
2005-04-24 AA1BBLAA
2005-04-25 AAHBAABB
2005-04-26 A1AL0BBL
2005-04-27 A0OAALAD
2005-04-28 AL02D9BD
2005-04-29 AAD41A2B
2005-04-30 DAD4LBAB

2005-05-01 BAA40BLA
2005-05-02 B29AAABA
2005-05-03 20LBDDAA
2005-05-04 2BLB1BLA
2005-05-05 1AADAO0B
2005-05-06 1C2ABAAL
2005-05-07 1L42A0LD
2005-05-08 CDA4A10D
2005-05-09 CA9A9AAB
2005-05-10 AHBA1ADB
2005-05-11 ABB9AHL0
2005-05-12 AADLL1AL
2005-05-13 A1ALAADB
2005-05-14 AL1AABL2
2005-05-15 ADH2CBA1
2005-05-16 AAAABAD1
2005-05-17 A9OALLLC
2005-05-18 A0B9ALA9
2005-05-19 AADLHBDB
2005-05-20 A1DLAABA
2005-05-21 AOABCBAA
2005-05-22 AD1AALDA
2005-05-23 AA0B0BBA
2005-05-24 B9AAAAAA
2005-05-25 B0AAHHBB
2005-05-26 LB0CB1BL
2005-05-27 LADODAAD
2005-05-28 DOAB2DBD
2005-05-29 DB1AAL2B
2005-05-30 4ACAA1AB
2005-05-31 HCOLHAA0

2005-06-01 1BBABALA
2005-06-02 CBDBD0BA
2005-06-03 9AAA2CAA
2005-06-04 9O1AAALA
2005-06-05 BB49OA0B
2005-06-06 B4AOABAL
2005-06-07 OABBBALD
2005-06-08 OABA1L0D
2005-06-09 A1DBABAB
2005-06-10 AADBABDB
2005-06-11 ABABOAL0
2005-06-12 AL1AALAL
2005-06-13 A40CBBDB
2005-06-14 AAAO1BL2
2005-06-15 AAOBAAA1
2005-06-16 A20A0HD1
2005-06-17 A0DLA1LC
2005-06-18 ALAB4AA9
2005-06-19 AA1A9BDB
2005-06-20 LACA1HBA
2005-06-21 DAO1A1AA
2005-06-22 DAB0BADA
2005-06-23 D2AAABBA
2005-06-24 DHLA4LAA
2005-06-25 BBBL9ABB
2005-06-26 BAADBBBL
2005-06-27 A1CABLAD
2005-06-28 4LO1A9BD
2005-06-29 4DB00A2B
2005-06-30 LBL0ABAB

2005-07-01 OBA0BBLA
2005-07-02 AA1ABABA
2005-07-03 A1HAADAA
2005-07-04 AOAL0BLA
2005-07-05 ADOBOO0B
2005-07-06 AA0ADAAL
2005-07-07 A9D110LD
2005-07-08 A0A0A10D
2005-07-09 AB1ABAAB
2005-07-10 A11A0ADB
2005-07-11 AO0OOHL0
2005-07-12 ADA0D1AL
2005-07-13 AAAD1ADB
2005-07-14 A9LAABL2
2005-07-15 ABB1LBA1
2005-07-16 BBAHAAD1
2005-07-17 BACAALLC
2005-07-18 LOOOCLA9
2005-07-19 LBB0ABDB
2005-07-20 AAB0AABA
2005-07-21 ACADLBAA
2005-07-22 4BBAALDA
2005-07-23 HDA1BBBA
2005-07-24 HAAHCAAA
2005-07-25 0O9AAHBB
2005-07-26 0LLB01BL
2005-07-27 O4LBAAAD
2005-07-28 OAADHDBD
2005-07-29 LA2ABL2B
2005-07-30 LD2A11AB
2005-07-31 BA42AAA0

2005-08-01 AB0A0ALA
2005-08-02 ALA1A0BA
2005-08-03 AAAHHCAA
2005-08-04 AALABALA
2005-08-05 AABOLA0B
2005-08-06 A2AB2BAL
2005-08-07 A0CDAALD
2005-08-08 ABOAOL0D
2005-08-09 AAB1ABAB
2005-08-10 BAB1BBDB
2005-08-11 LAA4LAL0
2005-08-12 LABABLAL
2005-08-13 D2ABABDB
2005-08-14 DHABOBL2
2005-08-15 DB9DAAA1
2005-08-16 DALABHD1
2005-08-17 B1L211LC
2005-08-18 BLA4AAA9
2005-08-19 AD2ABBDB
2005-08-20 OB2AOHBA
2005-08-21 OH49A1AA
2005-08-22 LAALDADA
2005-08-23 LABL1BBA
2005-08-24 B1BAALAA
2005-08-25 BOD2BABB
2005-08-26 0DAAABBL
2005-08-27 0A1A4LAD
2005-08-28 L9H999BD
2005-08-29 L0ALBA2B
2005-08-30 1AALABAB
2005-08-31 11OBBOA0

2005-09-01 AOALABLA
2005-09-02 ALBL4ABA
2005-09-03 AAAA9DAA
2005-09-04 A9A2BBLA
2005-09-05 AB94LO0B
2005-09-06 ABLAAAAL
2005-09-07 AAL900LD
2005-09-08 BOALO10D
2005-09-09 BBBLDAAB
2005-09-10 BA2LBADB
2005-09-11 BC4ALHL0
2005-09-12 ABABA1AL
2005-09-13 ADBA0ADB
2005-09-14 4ABAOBL2
2005-09-15 4BD9DBA1
2005-09-16 HLAO1AD1
2005-09-17 H41BALLC
2005-09-18 0A4ALLA9
2005-09-19 0AABABDB
2005-09-20 0DABOABA
2005-09-21 LAOBDBAA
2005-09-22 LB0A2LDA
2005-09-23 BLDCABBA
2005-09-24 BAAOLAAA
2005-09-25 2A1BAHBB
2005-09-26 2AHAB1BL
2005-09-27 12ALCAAD
2005-09-28 10OBADBD
2005-09-29 1B0A0L2B
2005-09-30 B0LAO1AB

2005-10-01 OAAL0ALA
2005-10-02 O1OAA0BA
2005-10-03 AL02HCAA
2005-10-04 ADD4BALA
2005-10-05 AAAALA0B
2005-10-06 AB192BAL
2005-10-07 A00LAALD
2005-10-08 AAALOL0D
2005-10-09 AAAAABAB
2005-10-10 ALAABBDB
2005-10-11 ADLBLAL0
2005-10-12 AABABLAL
2005-10-13 A9AAABDB
2005-10-14 A0C9OBL2
2005-10-15 ABOLAAA1
2005-10-16 BABBBHD1
2005-10-17 BAAA11LC
2005-10-18 LBBBAAA9
2005-10-19 LHAABBDB
2005-10-20 A9AAOHBA
2005-10-21 ABAAA1AA
2005-10-22 4B9CDADA
2005-10-23 4ALO1BBA
2005-10-24 HOLBALAA
2005-10-25 HBAABABB
2005-10-26 042LABBL
2005-10-27 0A4B4LAD
2005-10-28 OAAA99BD
2005-10-29 L1BCBA2B
2005-10-30 LABCABAB
2005-10-31 BOB0BOA0

2005-11-01 ALLCABLA
2005-11-02 A4BO4ABA
2005-11-03 AAAB9DAA
2005-11-04 AACABBLA
2005-11-05 A1OBLO0B
2005-11-06 A0BBAAAL
2005-11-07 ALAA00LD
2005-11-08 AABCO10D
2005-11-09 ACBODAAB
2005-11-10 BAAOBADB
2005-11-11 LAAALHL0
2005-11-12 L29AA1AL
2005-11-13 D0LL0ADB
2005-11-14 DBLBOBL2
2005-11-15 DAAADBA1
2005-11-16 DC211AD1
2005-11-17 BL40ALLC
2005-11-18 BDAALLA9
2005-11-19 AA9AABDB
2005-11-20 0HBAOABA
2005-11-21 OBB0DBAA
2005-11-22 OADD2LDA
2005-11-23 L1AAABBA
2005-11-24 LL11LAAA
2005-11-25 BDH0AHBB
2005-11-26 0AAAB1BL
2005-11-27 09BOCAAD
2005-11-28 L0B0ADBD
2005-11-29 LADD0L2B
2005-11-30 11DDO1AB

2005-12-01 ADADBALA
2005-12-02 AA9AC0BA
2005-12-03 A9L1ACAA
2005-12-04 A0L00ALA
2005-12-05 ABAAAA0B
2005-12-06 AABOHBAL
2005-12-07 AOA0BALD
2005-12-08 BBADLL0D
2005-12-09 BH9A2BAB
2005-12-10 B9BA0BDB
2005-12-11 BBB1AAL0
2005-12-12 ABDH4LAL
2005-12-13 AAAABBDB
2005-12-14 4O2OLBL2
2005-12-15 4B40BAA1
2005-12-16 H4ADAHD1
2005-12-17 HABAO1LC
2005-12-18 0AB1AAA9
2005-12-19 01DHDBDB
2005-12-20 0ADHLHBA
2005-12-21 0OAAB1AA
2005-12-22 LL1BAADA
2005-12-23 B4HB0BBA
2005-12-24 BAADALAA
2005-12-25 2AOADABB
2005-12-26 22021BBL
2005-12-27 10D4ALAD
2005-12-28 1LAAB9BD
2005-12-29 1A1BAA2B
2005-12-30 BACBOBAB
2005-12-31 OAOLDOA0

2006200720082009
2006-01-01 0BLDABLA
2006-01-02 0LAA4ABA
2006-01-03 L4219DAA
2006-01-04 LA4HBBLA
2006-01-05 BAAALO0B
2006-01-06 B2BBAAAL
2006-01-07 20BB00LD
2006-01-08 2BDDO10D
2006-01-09 1AAADAAB
2006-01-10 9AAABADB
2006-01-11 BA12LHL0
2006-01-12 BAH4A1AL
2006-01-13 O2AA0ADB
2006-01-14 AHOBOBL2
2006-01-15 AB0BDBA1
2006-01-16 AADL1AD1
2006-01-17 A1AAALLC
2006-01-18 AL12LLA9
2006-01-19 ADH4ABDB
2006-01-20 AB04OABA
2006-01-21 AHAADBAA
2006-01-22 ABA92LDA
2006-01-23 AALLABBA
2006-01-24 A1BLLAAA
2006-01-25 AOAAAHBB
2006-01-26 AD1BB1BL
2006-01-27 AA0ACAAD
2006-01-28 B9AAADBD
2006-01-29 B0A90L2B
2006-01-30 BAA9O1AB
2006-01-31 B1BOAAA0

2006-02-01 2O19BALA
2006-02-02 1DHLC0BA
2006-02-03 1AALACAA
2006-02-04 19OA0ALA
2006-02-05 1BB2AA0B
2006-02-06 CBDAHBAL
2006-02-07 CAAABALD
2006-02-08 9O19LL0D
2006-02-09 9BHL2BAB
2006-02-10 AA0L0BDB
2006-02-11 ACABAAL0
2006-02-12 ABAA4LAL
2006-02-13 ADLBBBDB
2006-02-14 AADALBL2
2006-02-15 AOAABAA1
2006-02-16 AL1CAHD1
2006-02-17 A40OO1LC
2006-02-18 AAABAAA9
2006-02-19 AAAADBDB
2006-02-20 ADAALHBA
2006-02-21 BABLB1AA
2006-02-22 BBABAADA
2006-02-23 LLAA0BBA
2006-02-24 LACCALAA
2006-02-25 DAOODABB
2006-02-26 DABA1BBL
2006-02-27 D2AAALAD
2006-02-28 D0BLB9BD

2006-03-01 9AAB1BLA
2006-03-02 9AOAAABA
2006-03-03 B20CBDAA
2006-03-04 BHDOABLA
2006-03-05 OBABAO0B
2006-03-06 OA1A9AAL
2006-03-07 A10LB0LD
2006-03-08 ALABL10D
2006-03-09 ADAAAAAB
2006-03-10 ABAAAADB
2006-03-11 AHL1AHL0
2006-03-12 AAB0C1AL
2006-03-13 AAAABADB
2006-03-14 A1CALBL2
2006-03-15 AOOLABA1
2006-03-16 ADBD0AD1
2006-03-17 AAAAOLLC
2006-03-18 A9B1DLA9
2006-03-19 ABA02BDB
2006-03-20 DAA0LABA
2006-03-21 D1AAABAA
2006-03-22 BO9OHLDA
2006-03-23 BLL0BBBA
2006-03-24 AALDDAAA
2006-03-25 ACAA2HBB
2006-03-26 4B21A1BL
2006-03-27 4B4HLAAD
2006-03-28 HAAAADBD
2006-03-29 HOBOBL2B
2006-03-30 BLBOL1AB
2006-03-31 0ABB2AA0

2006-04-01 ACLOAALA
2006-04-02 ABB0L0BA
2006-04-03 ADADACAA
2006-04-04 AACABALA
2006-04-05 ABO11A0B
2006-04-06 ALBHABAL
2006-04-07 A4AA0ALD
2006-04-08 AABOAL0D
2006-04-09 AAA0HBAB
2006-04-10 ADA0BBDB
2006-04-11 AAAD1AL0
2006-04-12 AB9AALAL
2006-04-13 BLL10BDB
2006-04-14 BALHABL2
2006-04-15 LAAA4AA1
2006-04-16 LA2BBHD1
2006-04-17 D24BL1LC
2006-04-18 DHADBAA9
2006-04-19 DBBAABDB
2006-04-20 40BAAHBA
2006-04-21 HAB241AA
2006-04-22 HAD49ADA
2006-04-23 0AAABBBA
2006-04-24 0B1BBLAA
2006-04-25 OHHBAABB
2006-04-26 OBAL0BBL
2006-04-27 LAOAALAD
2006-04-28 L102D9BD
2006-04-29 BOD41A2B
2006-04-30 2OD4LBAB

2006-05-01 AHA40BLA
2006-05-02 AA9AAABA
2006-05-03 AALBDDAA
2006-05-04 A1LB1BLA
2006-05-05 AOADAO0B
2006-05-06 AD2ABAAL
2006-05-07 AA42A0LD
2006-05-08 A9A4A10D
2006-05-09 AB9A9AAB
2006-05-10 DABA1ADB
2006-05-11 D1B9AHL0
2006-05-12 D0DLL1AL
2006-05-13 DLALAADB
2006-05-14 BA1AABL2
2006-05-15 BCH2CBA1
2006-05-16 ABAABAD1
2006-05-17 ADOALLLC
2006-05-18 4AB9ALA9
2006-05-19 4ODLHBDB
2006-05-20 LLDLAABA
2006-05-21 LAABCBAA
2006-05-22 BC1AALDA
2006-05-23 BL0B0BBA
2006-05-24 0DAAAAAA
2006-05-25 0AAAHHBB
2006-05-26 LB0CB1BL
2006-05-27 LLDODAAD
2006-05-28 BAAB2DBD
2006-05-29 BA1AAL2B
2006-05-30 CLCAA1AB
2006-05-31 9DOLHAA0

2006-06-01 AABABALA
2006-06-02 ABDBD0BA
2006-06-03 A0AA2CAA
2006-06-04 AA1AAALA
2006-06-05 BA49OA0B
2006-06-06 BAAOABAL
2006-06-07 L2BBBALD
2006-06-08 LHBA1L0D
2006-06-09 DBDBABAB
2006-06-10 A0DBABDB
2006-06-11 4BABOAL0
2006-06-12 4A1AALAL
2006-06-13 HA0CBBDB
2006-06-14 HBAO1BL2
2006-06-15 0HOBAAA1
2006-06-16 0A0A0HD1
2006-06-17 OADLA1LC
2006-06-18 O1AB4AA9
2006-06-19 LO1A9BDB
2006-06-20 LOCA1HBA
2006-06-21 BBO1A1AA
2006-06-22 B4B0BADA
2006-06-23 2AAAABBA
2006-06-24 2ALA4LAA
2006-06-25 11BL9ABB
2006-06-26 1OADBBBL
2006-06-27 1LCABLAD
2006-06-28 CAO1A9BD
2006-06-29 CCB00A2B
2006-06-30 AAL0ABAB

2006-07-01 L1A0BBLA
2006-07-02 D01ABABA
2006-07-03 DLHAADAA
2006-07-04 DAAL0BLA
2006-07-05 DCOBOO0B
2006-07-06 BB0ADAAL
2006-07-07 BDD110LD
2006-07-08 AAA0A10D
2006-07-09 AB1ABAAB
2006-07-10 OB1A0ADB
2006-07-11 OA0OOHL0
2006-07-12 LCA0D1AL
2006-07-13 LLAD1ADB
2006-07-14 BDLAABL2
2006-07-15 BAB1LBA1
2006-07-16 0BAHAAD1
2006-07-17 0LCAALLC
2006-07-18 LAOOCLA9
2006-07-19 LAB0ABDB
2006-07-20 1LB0AABA
2006-07-21 1DADLBAA
2006-07-22 CABAALDA
2006-07-23 99A1BBBA
2006-07-24 90AHCAAA
2006-07-25 BA9AAHBB
2006-07-26 BALB01BL
2006-07-27 OALBAAAD
2006-07-28 OBADHDBD
2006-07-29 AH2ABL2B
2006-07-30 A92A11AB
2006-07-31 A042AAA0

2006-08-01 AB0A0ALA
2006-08-02 AAA1A0BA
2006-08-03 4OAHHCAA
2006-08-04 4BLABALA
2006-08-05 HHBOLA0B
2006-08-06 HAAB2BAL
2006-08-07 0ACDAALD
2006-08-08 01OAOL0D
2006-08-09 OOB1ABAB
2006-08-10 0OB1BBDB
2006-08-11 LBA4LAL0
2006-08-12 L4BABLAL
2006-08-13 BAABABDB
2006-08-14 BAABOBL2
2006-08-15 219DAAA1
2006-08-16 20LABHD1
2006-08-17 1LL211LC
2006-08-18 1AA4AAA9
2006-08-19 1C2ABBDB
2006-08-20 OA2AOHBA
2006-08-21 OA49A1AA
2006-08-22 A2ALDADA
2006-08-23 A0BL1BBA
2006-08-24 ALBAALAA
2006-08-25 AAD2BABB
2006-08-26 ACAAABBL
2006-08-27 AL1A4LAD
2006-08-28 ADH999BD
2006-08-29 AAALBA2B
2006-08-30 A0ALABAB
2006-08-31 ABOBBOA0

2006-09-01 0AALABLA
2006-09-02 O1BL4ABA
2006-09-03 OLAA9DAA
2006-09-04 LDA2BBLA
2006-09-05 LA94LO0B
2006-09-06 BBLAAAAL
2006-09-07 B0L900LD
2006-09-08 0AALO10D
2006-09-09 0ABLDAAB
2006-09-10 1L2LBADB
2006-09-11 1D4ALHL0
2006-09-12 1AABA1AL
2006-09-13 19BA0ADB
2006-09-14 C0BAOBL2
2006-09-15 CBD9DBA1
2006-09-16 9AAO1AD1
2006-09-17 9A1BALLC
2006-09-18 BB4ALLA9
2006-09-19 BHABABDB
2006-09-20 A9ABOABA
2006-09-21 ABOBDBAA
2006-09-22 AB0A2LDA
2006-09-23 AADCABBA
2006-09-24 AOAOLAAA
2006-09-25 AB1BAHBB
2006-09-26 A4HAB1BL
2006-09-27 AAALCAAD
2006-09-28 AAOBADBD
2006-09-29 A10A0L2B
2006-09-30 BALAO1AB

2006-10-01 LOAL0ALA
2006-10-02 LLOAA0BA
2006-10-03 DA02HCAA
2006-10-04 D9D4BALA
2006-10-05 DBAALA0B
2006-10-06 BB192BAL
2006-10-07 BA0LAALD
2006-10-08 AOALOL0D
2006-10-09 ALAAABAB
2006-10-10 OAAABBDB
2006-10-11 OCLBLAL0
2006-10-12 LBBABLAL
2006-10-13 LDAAABDB
2006-10-14 BAC9OBL2
2006-10-15 BBOLAAA1
2006-10-16 0LBBBHD1
2006-10-17 04AA11LC
2006-10-18 LABBAAA9
2006-10-19 LAAABBDB
2006-10-20 1DAAOHBA
2006-10-21 1AAAA1AA
2006-10-22 CB9CDADA
2006-10-23 CLLO1BBA
2006-10-24 9ALBALAA
2006-10-25 9AAABABB
2006-10-26 BA2LABBL
2006-10-27 B24B4LAD
2006-10-28 OHAA99BD
2006-10-29 ABBCBA2B
2006-10-30 A0BCABAB
2006-10-31 AAB0BOA0

2006-11-01 BALCABLA
2006-11-02 AABO4ABA
2006-11-03 42AB9DAA
2006-11-04 4HCABBLA
2006-11-05 HBOBLO0B
2006-11-06 HABBAAAL
2006-11-07 01AA00LD
2006-11-08 0OBCO10D
2006-11-09 ODBODAAB
2006-11-10 0BAOBADB
2006-11-11 LHAALHL0
2006-11-12 LA9AA1AL
2006-11-13 BALL0ADB
2006-11-14 B1LBOBL2
2006-11-15 2OAADBA1
2006-11-16 2D211AD1
2006-11-17 1A40ALLC
2006-11-18 19AALLA9
2006-11-19 1B9AABDB
2006-11-20 BABAOABA
2006-11-21 O1B0DBAA
2006-11-22 OODD2LDA
2006-11-23 ALAAABBA
2006-11-24 AA11LAAA
2006-11-25 ACH0AHBB
2006-11-26 ABAAB1BL
2006-11-27 ADBOCAAD
2006-11-28 AAB0ADBD
2006-11-29 AODD0L2B
2006-11-30 ALDDO1AB

2006-12-01 0CADBALA
2006-12-02 OB9AC0BA
2006-12-03 ODL1ACAA
2006-12-04 LAL00ALA
2006-12-05 LBAAAA0B
2006-12-06 BLBOHBAL
2006-12-07 BAA0BALD
2006-12-08 0AADLL0D
2006-12-09 0A9A2BAB
2006-12-10 1DBA0BDB
2006-12-11 1AB1AAL0
2006-12-12 1BDH4LAL
2006-12-13 10AABBDB
2006-12-14 CA2OLBL2
2006-12-15 CA40BAA1
2006-12-16 9AADAHD1
2006-12-17 92BAO1LC
2006-12-18 BHB1AAA9
2006-12-19 BBDHDBDB
2006-12-20 A0DHLHBA
2006-12-21 AAAAB1AA
2006-12-22 AA1BAADA
2006-12-23 AAHB0BBA
2006-12-24 ABADALAA
2006-12-25 AHOADABB
2006-12-26 AA021BBL
2006-12-27 AAD4ALAD
2006-12-28 A1AAB9BD
2006-12-29 AO1BAA2B
2006-12-30 BOCBOBAB
2006-12-31 LBOLDOA0
2007-01-01 ABLDABLA
2007-01-02 AAAA4ABA
2007-01-03 AA219DAA
2007-01-04 AB4HBBLA
2007-01-05 AHAALO0B
2007-01-06 AABBAAAL
2007-01-07 AABB00LD
2007-01-08 A1DDO10D
2007-01-09 AOAADAAB
2007-01-10 AOAABADB
2007-01-11 BB12LHL0
2007-01-12 B4H4A1AL
2007-01-13 LAAA0ADB
2007-01-14 DAOBOBL2
2007-01-15 D10BDBA1
2007-01-16 DODL1AD1
2007-01-17 DLAAALLC
2007-01-18 BA12LLA9
2007-01-19 BCH4ABDB
2007-01-20 0A04OABA
2007-01-21 0AAADBAA
2007-01-22 O1A92LDA
2007-01-23 O0LLABBA
2007-01-24 LLBLLAAA
2007-01-25 LAAAAHBB
2007-01-26 BC1BB1BL
2007-01-27 BL0ACAAD
2007-01-28 0DAAADBD
2007-01-29 0AA90L2B
2007-01-30 10A9O1AB
2007-01-31 1BBOAAA0

2007-02-01 AA19BALA
2007-02-02 ACHLC0BA
2007-02-03 ALALACAA
2007-02-04 ADOA0ALA
2007-02-05 AAB2AA0B
2007-02-06 ABDAHBAL
2007-02-07 A0AABALD
2007-02-08 AA19LL0D
2007-02-09 AAHL2BAB
2007-02-10 DL0L0BDB
2007-02-11 BDABAAL0
2007-02-12 BAAA4LAL
2007-02-13 A9LBBBDB
2007-02-14 A0DALBL2
2007-02-15 4AAABAA1
2007-02-16 4A1CAHD1
2007-02-17 HA0OO1LC
2007-02-18 HBABAAA9
2007-02-19 0HAADBDB
2007-02-20 B9AALHBA
2007-02-21 00BLB1AA
2007-02-22 0BABAADA
2007-02-23 LAAA0BBA
2007-02-24 LOCCALAA
2007-02-25 BBOODABB
2007-02-26 B4BA1BBL
2007-02-27 2AAAALAD
2007-02-28 2ABLB9BD

2007-03-01 ALAB1BLA
2007-03-02 A4OAAABA
2007-03-03 BA0CBDAA
2007-03-04 BADOABLA
2007-03-05 L1ABAO0B
2007-03-06 L01A9AAL
2007-03-07 DL0LB0LD
2007-03-08 DAABL10D
2007-03-09 DCAAAAAB
2007-03-10 HAAAAADB
2007-03-11 HAL1AHL0
2007-03-12 02B0C1AL
2007-03-13 00AABADB
2007-03-14 OLCALBL2
2007-03-15 OAOLABA1
2007-03-16 LCBD0AD1
2007-03-17 LLAAOLLC
2007-03-18 BDB1DLA9
2007-03-19 BAA02BDB
2007-03-20 2HA0LABA
2007-03-21 2BAAABAA
2007-03-22 1A9OHLDA
2007-03-23 11L0BBBA
2007-03-24 1LLDDAAA
2007-03-25 1DAA2HBB
2007-03-26 CA21A1BL
2007-03-27 CB4HLAAD
2007-03-28 90AAADBD
2007-03-29 9ABOBL2B
2007-03-30 A1BOL1AB
2007-03-31 AOBB2AA0

2007-04-01 DDLOAALA
2007-04-02 DAB0L0BA
2007-04-03 D9ADACAA
2007-04-04 B0CABALA
2007-04-05 BBO11A0B
2007-04-06 AABHABAL
2007-04-07 AAAA0ALD
2007-04-08 4BBOAL0D
2007-04-09 HHA0HBAB
2007-04-10 L9A0BBDB
2007-04-11 BBAD1AL0
2007-04-12 BB9AALAL
2007-04-13 0AL10BDB
2007-04-14 0OLHABL2
2007-04-15 LBAA4AA1
2007-04-16 L42BBHD1
2007-04-17 BA4BL1LC
2007-04-18 BAADBAA9
2007-04-19 21BAABDB
2007-04-20 CABAAHBA
2007-04-21 9OB241AA
2007-04-22 9LD49ADA
2007-04-23 B4AABBBA
2007-04-24 BA1BBLAA
2007-04-25 OAHBAABB
2007-04-26 O1AL0BBL
2007-04-27 A0OAALAD
2007-04-28 AL02D9BD
2007-04-29 AAD41A2B
2007-04-30 AAD4LBAB

2007-05-01 4AA40BLA
2007-05-02 429AAABA
2007-05-03 H0LBDDAA
2007-05-04 HBLB1BLA
2007-05-05 0AADAO0B
2007-05-06 OC2ABAAL
2007-05-07 OL42A0LD
2007-05-08 LDA4A10D
2007-05-09 LA9A9AAB
2007-05-10 BHBA1ADB
2007-05-11 BBB9AHL0
2007-05-12 2ADLL1AL
2007-05-13 21ALAADB
2007-05-14 1L1AABL2
2007-05-15 1DH2CBA1
2007-05-16 1AAABAD1
2007-05-17 19OALLLC
2007-05-18 C0B9ALA9
2007-05-19 CADLHBDB
2007-05-20 A1DLAABA
2007-05-21 AOABCBAA
2007-05-22 AD1AALDA
2007-05-23 AA0B0BBA
2007-05-24 A9AAAAAA
2007-05-25 A0AAHHBB
2007-05-26 AB0CB1BL
2007-05-27 AADODAAD
2007-05-28 AOAB2DBD
2007-05-29 AB1AAL2B
2007-05-30 AACAA1AB
2007-05-31 ACOLHAA0

2007-06-01 OBBABALA
2007-06-02 LBDBD0BA
2007-06-03 BAAA2CAA
2007-06-04 BO1AAALA
2007-06-05 0B49OA0B
2007-06-06 04AOABAL
2007-06-07 LABBBALD
2007-06-08 LABA1L0D
2007-06-09 B1DBABAB
2007-06-10 1ADBABDB
2007-06-11 CBABOAL0
2007-06-12 CL1AALAL
2007-06-13 940CBBDB
2007-06-14 9AAO1BL2
2007-06-15 BAOBAAA1
2007-06-16 B20A0HD1
2007-06-17 O0DLA1LC
2007-06-18 OLAB4AA9
2007-06-19 AA1A9BDB
2007-06-20 AACA1HBA
2007-06-21 AAO1A1AA
2007-06-22 AAB0BADA
2007-06-23 A2AAABBA
2007-06-24 AHLA4LAA
2007-06-25 ABBL9ABB
2007-06-26 AAADBBBL
2007-06-27 A1CABLAD
2007-06-28 ALO1A9BD
2007-06-29 ADB00A2B
2007-06-30 DBL0ABAB

2007-07-01 LBA0BBLA
2007-07-02 BA1ABABA
2007-07-03 B1HAADAA
2007-07-04 2OAL0BLA
2007-07-05 2DOBOO0B
2007-07-06 1A0ADAAL
2007-07-07 19D110LD
2007-07-08 10A0A10D
2007-07-09 1B1ABAAB
2007-07-10 O11A0ADB
2007-07-11 OO0OOHL0
2007-07-12 ADA0D1AL
2007-07-13 AAAD1ADB
2007-07-14 A9LAABL2
2007-07-15 ABB1LBA1
2007-07-16 ABAHAAD1
2007-07-17 AACAALLC
2007-07-18 AOOOCLA9
2007-07-19 ABB0ABDB
2007-07-20 AAB0AABA
2007-07-21 ACADLBAA
2007-07-22 ABBAALDA
2007-07-23 ADA1BBBA
2007-07-24 AAAHCAAA
2007-07-25 BO9AAHBB
2007-07-26 BLLB01BL
2007-07-27 L4LBAAAD
2007-07-28 LAADHDBD
2007-07-29 DA2ABL2B
2007-07-30 AD2A11AB
2007-07-31 4A42AAA0

2007-08-01 1B0A0ALA
2007-08-02 1LA1A0BA
2007-08-03 CAAHHCAA
2007-08-04 CALABALA
2007-08-05 9ABOLA0B
2007-08-06 92AB2BAL
2007-08-07 B0CDAALD
2007-08-08 BBOAOL0D
2007-08-09 OAB1ABAB
2007-08-10 AAB1BBDB
2007-08-11 AAA4LAL0
2007-08-12 AABABLAL
2007-08-13 A2ABABDB
2007-08-14 AHABOBL2
2007-08-15 AB9DAAA1
2007-08-16 AALABHD1
2007-08-17 A1L211LC
2007-08-18 ALA4AAA9
2007-08-19 AD2ABBDB
2007-08-20 LB2AOHBA
2007-08-21 LH49A1AA
2007-08-22 DAALDADA
2007-08-23 DABL1BBA
2007-08-24 D1BAALAA
2007-08-25 DOD2BABB
2007-08-26 BDAAABBL
2007-08-27 BA1A4LAD
2007-08-28 A9H999BD
2007-08-29 A0ALBA2B
2007-08-30 OAALABAB
2007-08-31 O1OBBOA0

2007-09-01 BOALABLA
2007-09-02 OLBL4ABA
2007-09-03 OAAA9DAA
2007-09-04 A9A2BBLA
2007-09-05 AB94LO0B
2007-09-06 ABLAAAAL
2007-09-07 AAL900LD
2007-09-08 AOALO10D
2007-09-09 ABBLDAAB
2007-09-10 AA2LBADB
2007-09-11 AC4ALHL0
2007-09-12 ABABA1AL
2007-09-13 ADBA0ADB
2007-09-14 AABAOBL2
2007-09-15 ABD9DBA1
2007-09-16 ALAO1AD1
2007-09-17 A41BALLC
2007-09-18 BA4ALLA9
2007-09-19 BAABABDB
2007-09-20 BDABOABA
2007-09-21 AAOBDBAA
2007-09-22 AB0A2LDA
2007-09-23 4LDCABBA
2007-09-24 4AAOLAAA
2007-09-25 HA1BAHBB
2007-09-26 HAHAB1BL
2007-09-27 02ALCAAD
2007-09-28 00OBADBD
2007-09-29 OB0A0L2B
2007-09-30 00LAO1AB

2007-10-01 LAAL0ALA
2007-10-02 L1OAA0BA
2007-10-03 BL02HCAA
2007-10-04 BDD4BALA
2007-10-05 2AAALA0B
2007-10-06 1B192BAL
2007-10-07 100LAALD
2007-10-08 1AALOL0D
2007-10-09 1AAAABAB
2007-10-10 OLAABBDB
2007-10-11 ODLBLAL0
2007-10-12 AABABLAL
2007-10-13 A9AAABDB
2007-10-14 A0C9OBL2
2007-10-15 ABOLAAA1
2007-10-16 AABBBHD1
2007-10-17 AAAA11LC
2007-10-18 ABBBAAA9
2007-10-19 AHAABBDB
2007-10-20 A9AAOHBA
2007-10-21 ABAAA1AA
2007-10-22 AB9CDADA
2007-10-23 AALO1BBA
2007-10-24 AOLBALAA
2007-10-25 ABAABABB
2007-10-26 B42LABBL
2007-10-27 BA4B4LAD
2007-10-28 LAAA99BD
2007-10-29 D1BCBA2B
2007-10-30 AABCABAB
2007-10-31 4OB0BOA0

2007-11-01 1LLCABLA
2007-11-02 14BO4ABA
2007-11-03 CAAB9DAA
2007-11-04 CACABBLA
2007-11-05 91OBLO0B
2007-11-06 90BBAAAL
2007-11-07 BLAA00LD
2007-11-08 BABCO10D
2007-11-09 OCBODAAB
2007-11-10 AAAOBADB
2007-11-11 AAAALHL0
2007-11-12 A29AA1AL
2007-11-13 A0LL0ADB
2007-11-14 ABLBOBL2
2007-11-15 AAAADBA1
2007-11-16 AC211AD1
2007-11-17 AL40ALLC
2007-11-18 ADAALLA9
2007-11-19 AA9AABDB
2007-11-20 BHBAOABA
2007-11-21 LBB0DBAA
2007-11-22 LADD2LDA
2007-11-23 D1AAABBA
2007-11-24 DL11LAAA
2007-11-25 DDH0AHBB
2007-11-26 BAAAB1BL
2007-11-27 B9BOCAAD
2007-11-28 A0B0ADBD
2007-11-29 AADD0L2B
2007-11-30 O1DDO1AB

2007-12-01 BDADBALA
2007-12-02 OA9AC0BA
2007-12-03 O9L1ACAA
2007-12-04 A0L00ALA
2007-12-05 ABAAAA0B
2007-12-06 AABOHBAL
2007-12-07 AOA0BALD
2007-12-08 ABADLL0D
2007-12-09 AH9A2BAB
2007-12-10 A9BA0BDB
2007-12-11 ABB1AAL0
2007-12-12 ABDH4LAL
2007-12-13 AAAABBDB
2007-12-14 AO2OLBL2
2007-12-15 AB40BAA1
2007-12-16 A4ADAHD1
2007-12-17 AABAO1LC
2007-12-18 BAB1AAA9
2007-12-19 B1DHDBDB
2007-12-20 BADHLHBA
2007-12-21 BOAAB1AA
2007-12-22 AL1BAADA
2007-12-23 44HB0BBA
2007-12-24 4AADALAA
2007-12-25 HAOADABB
2007-12-26 H2021BBL
2007-12-27 00D4ALAD
2007-12-28 0LAAB9BD
2007-12-29 OA1BAA2B
2007-12-30 0ACBOBAB
2007-12-31 LAOLDOA0
2008-01-01 BBLDABLA
2008-01-02 BLAA4ABA
2008-01-03 A4219DAA
2008-01-04 AA4HBBLA
2008-01-05 4AAALO0B
2008-01-06 42BBAAAL
2008-01-07 H0BB00LD
2008-01-08 HBDDO10D
2008-01-09 0AAADAAB
2008-01-10 BAAABADB
2008-01-11 0A12LHL0
2008-01-12 0AH4A1AL
2008-01-13 L2AA0ADB
2008-01-14 BHOBOBL2
2008-01-15 BB0BDBA1
2008-01-16 2ADL1AD1
2008-01-17 21AAALLC
2008-01-18 1L12LLA9
2008-01-19 1DH4ABDB
2008-01-20 BB04OABA
2008-01-21 BHAADBAA
2008-01-22 OBA92LDA
2008-01-23 OALLABBA
2008-01-24 A1BLLAAA
2008-01-25 AOAAAHBB
2008-01-26 AD1BB1BL
2008-01-27 AA0ACAAD
2008-01-28 A9AAADBD
2008-01-29 A0A90L2B
2008-01-30 AAA9O1AB
2008-01-31 A1BOAAA0

2008-02-01 HO19BALA
2008-02-02 0DHLC0BA
2008-02-03 0AALACAA
2008-02-04 O9OA0ALA
2008-02-05 OBB2AA0B
2008-02-06 LBDAHBAL
2008-02-07 LAAABALD
2008-02-08 BO19LL0D
2008-02-09 BBHL2BAB
2008-02-10 2A0L0BDB
2008-02-11 1CABAAL0
2008-02-12 1BAA4LAL
2008-02-13 1DLBBBDB
2008-02-14 1ADALBL2
2008-02-15 COAABAA1
2008-02-16 CL1CAHD1
2008-02-17 940OO1LC
2008-02-18 9AABAAA9
2008-02-19 BAAADBDB
2008-02-20 ADAALHBA
2008-02-21 AABLB1AA
2008-02-22 ABABAADA
2008-02-23 ALAA0BBA
2008-02-24 AACCALAA
2008-02-25 AAOODABB
2008-02-26 AABA1BBL
2008-02-27 A2AAALAD
2008-02-28 A0BLB9BD
2008-02-29 ABABAA2B

2008-03-01 BAAB1BLA
2008-03-02 BAOAAABA
2008-03-03 020CBDAA
2008-03-04 0HDOABLA
2008-03-05 LBABAO0B
2008-03-06 LA1A9AAL
2008-03-07 B10LB0LD
2008-03-08 BLABL10D
2008-03-09 2DAAAAAB
2008-03-10 9BAAAADB
2008-03-11 9HL1AHL0
2008-03-12 BAB0C1AL
2008-03-13 BAAABADB
2008-03-14 O1CALBL2
2008-03-15 OOOLABA1
2008-03-16 ADBD0AD1
2008-03-17 AAAAOLLC
2008-03-18 A9B1DLA9
2008-03-19 ABA02BDB
2008-03-20 AAA0LABA
2008-03-21 A1AAABAA
2008-03-22 AO9OHLDA
2008-03-23 ALL0BBBA
2008-03-24 AALDDAAA
2008-03-25 ACAA2HBB
2008-03-26 AB21A1BL
2008-03-27 AB4HLAAD
2008-03-28 AAAAADBD
2008-03-29 AOBOBL2B
2008-03-30 DLBOL1AB
2008-03-31 BABB2AA0

2008-04-01 BCLOAALA
2008-04-02 2BB0L0BA
2008-04-03 2DADACAA
2008-04-04 1ACABALA
2008-04-05 1BO11A0B
2008-04-06 1LBHABAL
2008-04-07 14AA0ALD
2008-04-08 CABOAL0D
2008-04-09 9AA0HBAB
2008-04-10 ADA0BBDB
2008-04-11 AAAD1AL0
2008-04-12 AB9AALAL
2008-04-13 ALL10BDB
2008-04-14 AALHABL2
2008-04-15 AAAA4AA1
2008-04-16 AA2BBHD1
2008-04-17 A24BL1LC
2008-04-18 AHADBAA9
2008-04-19 ABBAABDB
2008-04-20 A0BAAHBA
2008-04-21 AAB241AA
2008-04-22 AAD49ADA
2008-04-23 BAAABBBA
2008-04-24 BB1BBLAA
2008-04-25 LHHBAABB
2008-04-26 LBAL0BBL
2008-04-27 DAOAALAD
2008-04-28 D102D9BD
2008-04-29 DOD41A2B
2008-04-30 HOD4LBAB

2008-05-01 CHA40BLA
2008-05-02 CA9AAABA
2008-05-03 9ALBDDAA
2008-05-04 91LB1BLA
2008-05-05 BOADAO0B
2008-05-06 OD2ABAAL
2008-05-07 OA42A0LD
2008-05-08 A9A4A10D
2008-05-09 AB9A9AAB
2008-05-10 AABA1ADB
2008-05-11 A1B9AHL0
2008-05-12 A0DLL1AL
2008-05-13 ALALAADB
2008-05-14 AA1AABL2
2008-05-15 ACH2CBA1
2008-05-16 ABAABAD1
2008-05-17 ADOALLLC
2008-05-18 AAB9ALA9
2008-05-19 AODLHBDB
2008-05-20 DLDLAABA
2008-05-21 DAABCBAA
2008-05-22 DC1AALDA
2008-05-23 DL0B0BBA
2008-05-24 BDAAAAAA
2008-05-25 BAAAHHBB
2008-05-26 AB0CB1BL
2008-05-27 ALDODAAD
2008-05-28 4AAB2DBD
2008-05-29 4A1AAL2B
2008-05-30 LLCAA1AB
2008-05-31 BDOLHAA0

2008-06-01 OABABALA
2008-06-02 ABDBD0BA
2008-06-03 A0AA2CAA
2008-06-04 AA1AAALA
2008-06-05 AA49OA0B
2008-06-06 AAAOABAL
2008-06-07 A2BBBALD
2008-06-08 AHBA1L0D
2008-06-09 ABDBABAB
2008-06-10 A0DBABDB
2008-06-11 ABABOAL0
2008-06-12 AA1AALAL
2008-06-13 AA0CBBDB
2008-06-14 ABAO1BL2
2008-06-15 BHOBAAA1
2008-06-16 BA0A0HD1
2008-06-17 LADLA1LC
2008-06-18 L1AB4AA9
2008-06-19 DO1A9BDB
2008-06-20 AOCA1HBA
2008-06-21 4BO1A1AA
2008-06-22 44B0BADA
2008-06-23 HAAAABBA
2008-06-24 HALA4LAA
2008-06-25 01BL9ABB
2008-06-26 0OADBBBL
2008-06-27 OLCABLAD
2008-06-28 LAO1A9BD
2008-06-29 LCB00A2B
2008-06-30 BAL0ABAB

2008-07-01 A1A0BBLA
2008-07-02 A01ABABA
2008-07-03 ALHAADAA
2008-07-04 AAAL0BLA
2008-07-05 ACOBOO0B
2008-07-06 AB0ADAAL
2008-07-07 ADD110LD
2008-07-08 AAA0A10D
2008-07-09 AB1ABAAB
2008-07-10 LB1A0ADB
2008-07-11 LA0OOHL0
2008-07-12 DCA0D1AL
2008-07-13 DLAD1ADB
2008-07-14 DDLAABL2
2008-07-15 DAB1LBA1
2008-07-16 BBAHAAD1
2008-07-17 BLCAALLC
2008-07-18 AAOOCLA9
2008-07-19 AAB0ABDB
2008-07-20 OLB0AABA
2008-07-21 ODADLBAA
2008-07-22 LABAALDA
2008-07-23 B9A1BBBA
2008-07-24 B0AHCAAA
2008-07-25 0A9AAHBB
2008-07-26 0ALB01BL
2008-07-27 LALBAAAD
2008-07-28 LBADHDBD
2008-07-29 BH2ABL2B
2008-07-30 192A11AB
2008-07-31 C042AAA0

2008-08-01 AB0A0ALA
2008-08-02 AAA1A0BA
2008-08-03 AOAHHCAA
2008-08-04 ABLABALA
2008-08-05 AHBOLA0B
2008-08-06 AAAB2BAL
2008-08-07 BACDAALD
2008-08-08 B1OAOL0D
2008-08-09 LOB1ABAB
2008-08-10 BOB1BBDB
2008-08-11 ABA4LAL0
2008-08-12 A4BABLAL
2008-08-13 4AABABDB
2008-08-14 4AABOBL2
2008-08-15 H19DAAA1
2008-08-16 H0LABHD1
2008-08-17 0LL211LC
2008-08-18 0AA4AAA9
2008-08-19 OC2ABBDB
2008-08-20 LA2AOHBA
2008-08-21 LA49A1AA
2008-08-22 B2ALDADA
2008-08-23 B0BL1BBA
2008-08-24 2LBAALAA
2008-08-25 2AD2BABB
2008-08-26 1CAAABBL
2008-08-27 1L1A4LAD
2008-08-28 1DH999BD
2008-08-29 1AALBA2B
2008-08-30 O0ALABAB
2008-08-31 OBOBBOA0

2008-09-01 BAALABLA
2008-09-02 L1BL4ABA
2008-09-03 LLAA9DAA
2008-09-04 DDA2BBLA
2008-09-05 DA94LO0B
2008-09-06 DBLAAAAL
2008-09-07 D0L900LD
2008-09-08 BAALO10D
2008-09-09 BABLDAAB
2008-09-10 0L2LBADB
2008-09-11 0D4ALHL0
2008-09-12 OAABA1AL
2008-09-13 O9BA0ADB
2008-09-14 L0BAOBL2
2008-09-15 LBD9DBA1
2008-09-16 BAAO1AD1
2008-09-17 BA1BALLC
2008-09-18 0B4ALLA9
2008-09-19 0HABABDB
2008-09-20 19ABOABA
2008-09-21 1BOBDBAA
2008-09-22 1B0A2LDA
2008-09-23 CADCABBA
2008-09-24 COAOLAAA
2008-09-25 9B1BAHBB
2008-09-26 94HAB1BL
2008-09-27 BAALCAAD
2008-09-28 BAOBADBD
2008-09-29 O10A0L2B
2008-09-30 AALAO1AB

2008-10-01 AOAL0ALA
2008-10-02 ALOAA0BA
2008-10-03 AA02HCAA
2008-10-04 A9D4BALA
2008-10-05 ABAALA0B
2008-10-06 AB192BAL
2008-10-07 AA0LAALD
2008-10-08 AOALOL0D
2008-10-09 ALAAABAB
2008-10-10 LAAABBDB
2008-10-11 LCLBLAL0
2008-10-12 DBBABLAL
2008-10-13 DDAAABDB
2008-10-14 DAC9OBL2
2008-10-15 DBOLAAA1
2008-10-16 BLBBBHD1
2008-10-17 B4AA11LC
2008-10-18 AABBAAA9
2008-10-19 AAAABBDB
2008-10-20 ODAAOHBA
2008-10-21 OAAAA1AA
2008-10-22 LB9CDADA
2008-10-23 LLLO1BBA
2008-10-24 BALBALAA
2008-10-25 BAAABABB
2008-10-26 0A2LABBL
2008-10-27 024B4LAD
2008-10-28 LHAA99BD
2008-10-29 BBBCBA2B
2008-10-30 10BCABAB
2008-10-31 CAB0BOA0

2008-11-01 AALCABLA
2008-11-02 AABO4ABA
2008-11-03 A2AB9DAA
2008-11-04 AHCABBLA
2008-11-05 ABOBLO0B
2008-11-06 AABBAAAL
2008-11-07 B1AA00LD
2008-11-08 BOBCO10D
2008-11-09 LDBODAAB
2008-11-10 BBAOBADB
2008-11-11 AHAALHL0
2008-11-12 AA9AA1AL
2008-11-13 4ALL0ADB
2008-11-14 41LBOBL2
2008-11-15 HOAADBA1
2008-11-16 HD211AD1
2008-11-17 0A40ALLC
2008-11-18 09AALLA9
2008-11-19 OB9AABDB
2008-11-20 0ABAOABA
2008-11-21 L1B0DBAA
2008-11-22 LODD2LDA
2008-11-23 BLAAABBA
2008-11-24 BA11LAAA
2008-11-25 2CH0AHBB
2008-11-26 1BAAB1BL
2008-11-27 1DBOCAAD
2008-11-28 1AB0ADBD
2008-11-29 1ODD0L2B
2008-11-30 OLDDO1AB

2008-12-01 BCADBALA
2008-12-02 LB9AC0BA
2008-12-03 LDL1ACAA
2008-12-04 DAL00ALA
2008-12-05 DBAAAA0B
2008-12-06 DLBOHBAL
2008-12-07 DAA0BALD
2008-12-08 BAADLL0D
2008-12-09 BA9A2BAB
2008-12-10 0DBA0BDB
2008-12-11 0AB1AAL0
2008-12-12 OBDH4LAL
2008-12-13 O0AABBDB
2008-12-14 LA2OLBL2
2008-12-15 LA40BAA1
2008-12-16 BAADAHD1
2008-12-17 B2BAO1LC
2008-12-18 0HB1AAA9
2008-12-19 0BDHDBDB
2008-12-20 10DHLHBA
2008-12-21 1AAAB1AA
2008-12-22 1A1BAADA
2008-12-23 CAHB0BBA
2008-12-24 CBADALAA
2008-12-25 9HOADABB
2008-12-26 9A021BBL
2008-12-27 BAD4ALAD
2008-12-28 B1AAB9BD
2008-12-29 OO1BAA2B
2008-12-30 AOCBOBAB
2008-12-31 ABOLDOA0
2009-01-01 1BLDABLA
2009-01-02 1AAA4ABA
2009-01-03 1A219DAA
2009-01-04 1B4HBBLA
2009-01-05 CHAALO0B
2009-01-06 CABBAAAL
2009-01-07 9ABB00LD
2009-01-08 91DDO10D
2009-01-09 BOAADAAB
2009-01-10 AOAABADB
2009-01-11 AB12LHL0
2009-01-12 A4H4A1AL
2009-01-13 AAAA0ADB
2009-01-14 AAOBOBL2
2009-01-15 A10BDBA1
2009-01-16 AODL1AD1
2009-01-17 ALAAALLC
2009-01-18 AA12LLA9
2009-01-19 ACH4ABDB
2009-01-20 BA04OABA
2009-01-21 BAAADBAA
2009-01-22 L1A92LDA
2009-01-23 L0LLABBA
2009-01-24 DLBLLAAA
2009-01-25 DAAAAHBB
2009-01-26 DC1BB1BL
2009-01-27 DL0ACAAD
2009-01-28 BDAAADBD
2009-01-29 BAA90L2B
2009-01-30 00A9O1AB
2009-01-31 0BBOAAA0

2009-02-01 9A19BALA
2009-02-02 BCHLC0BA
2009-02-03 BLALACAA
2009-02-04 ODOA0ALA
2009-02-05 OAB2AA0B
2009-02-06 ABDAHBAL
2009-02-07 A0AABALD
2009-02-08 AA19LL0D
2009-02-09 AAHL2BAB
2009-02-10 AL0L0BDB
2009-02-11 ADABAAL0
2009-02-12 AAAA4LAL
2009-02-13 A9LBBBDB
2009-02-14 A0DALBL2
2009-02-15 AAAABAA1
2009-02-16 AA1CAHD1
2009-02-17 AA0OO1LC
2009-02-18 ABABAAA9
2009-02-19 BHAADBDB
2009-02-20 D9AALHBA
2009-02-21 B0BLB1AA
2009-02-22 BBABAADA
2009-02-23 AAAA0BBA
2009-02-24 AOCCALAA
2009-02-25 4BOODABB
2009-02-26 44BA1BBL
2009-02-27 HAAAALAD
2009-02-28 HABLB9BD

2009-03-01 ALAB1BLA
2009-03-02 A4OAAABA
2009-03-03 AA0CBDAA
2009-03-04 AADOABLA
2009-03-05 A1ABAO0B
2009-03-06 A01A9AAL
2009-03-07 AL0LB0LD
2009-03-08 AAABL10D
2009-03-09 ACAAAAAB
2009-03-10 AAAAAADB
2009-03-11 AAL1AHL0
2009-03-12 B2B0C1AL
2009-03-13 B0AABADB
2009-03-14 LLCALBL2
2009-03-15 LAOLABA1
2009-03-16 DCBD0AD1
2009-03-17 DLAAOLLC
2009-03-18 DDB1DLA9
2009-03-19 DAA02BDB
2009-03-20 HHA0LABA
2009-03-21 HBAAABAA
2009-03-22 0A9OHLDA
2009-03-23 01L0BBBA
2009-03-24 OLLDDAAA
2009-03-25 ODAA2HBB
2009-03-26 LA21A1BL
2009-03-27 LB4HLAAD
2009-03-28 B0AAADBD
2009-03-29 BABOBL2B
2009-03-30 21BOL1AB
2009-03-31 1OBB2AA0

2009-04-01 ADLOAALA
2009-04-02 AAB0L0BA
2009-04-03 A9ADACAA
2009-04-04 A0CABALA
2009-04-05 ABO11A0B
2009-04-06 AABHABAL
2009-04-07 AAAA0ALD
2009-04-08 ABBOAL0D
2009-04-09 AHA0HBAB
2009-04-10 D9A0BBDB
2009-04-11 DBAD1AL0
2009-04-12 DB9AALAL
2009-04-13 BAL10BDB
2009-04-14 BOLHABL2
2009-04-15 ABAA4AA1
2009-04-16 A42BBHD1
2009-04-17 4A4BL1LC
2009-04-18 4AADBAA9
2009-04-19 H1BAABDB
2009-04-20 LABAAHBA
2009-04-21 BOB241AA
2009-04-22 BLD49ADA
2009-04-23 04AABBBA
2009-04-24 0A1BBLAA
2009-04-25 LAHBAABB
2009-04-26 L1AL0BBL
2009-04-27 B0OAALAD
2009-04-28 BL02D9BD
2009-04-29 2AD41A2B
2009-04-30 9AD4LBAB

2009-05-01 AAA40BLA
2009-05-02 A29AAABA
2009-05-03 A0LBDDAA
2009-05-04 ABLB1BLA
2009-05-05 BAADAO0B
2009-05-06 LC2ABAAL
2009-05-07 LL42A0LD
2009-05-08 DDA4A10D
2009-05-09 DA9A9AAB
2009-05-10 4HBA1ADB
2009-05-11 4BB9AHL0
2009-05-12 HADLL1AL
2009-05-13 H1ALAADB
2009-05-14 0L1AABL2
2009-05-15 0DH2CBA1
2009-05-16 OAAABAD1
2009-05-17 O9OALLLC
2009-05-18 L0B9ALA9
2009-05-19 LADLHBDB
2009-05-20 B1DLAABA
2009-05-21 BOABCBAA
2009-05-22 2D1AALDA
2009-05-23 2A0B0BBA
2009-05-24 19AAAAAA
2009-05-25 10AAHHBB
2009-05-26 1B0CB1BL
2009-05-27 1ADODAAD
2009-05-28 COAB2DBD
2009-05-29 CB1AAL2B
2009-05-30 AACAA1AB
2009-05-31 ACOLHAA0

2009-06-01 LBBABALA
2009-06-02 DBDBD0BA
2009-06-03 DAAA2CAA
2009-06-04 DO1AAALA
2009-06-05 BB49OA0B
2009-06-06 B4AOABAL
2009-06-07 AABBBALD
2009-06-08 AABA1L0D
2009-06-09 41DBABAB
2009-06-10 OADBABDB
2009-06-11 LBABOAL0
2009-06-12 LL1AALAL
2009-06-13 B40CBBDB
2009-06-14 BAAO1BL2
2009-06-15 0AOBAAA1
2009-06-16 020A0HD1
2009-06-17 L0DLA1LC
2009-06-18 LLAB4AA9
2009-06-19 BA1A9BDB
2009-06-20 1ACA1HBA
2009-06-21 CAO1A1AA
2009-06-22 CAB0BADA
2009-06-23 92AAABBA
2009-06-24 9HLA4LAA
2009-06-25 BBBL9ABB
2009-06-26 BAADBBBL
2009-06-27 O1CABLAD
2009-06-28 ALO1A9BD
2009-06-29 ADB00A2B
2009-06-30 ABL0ABAB

2009-07-01 ABA0BBLA
2009-07-02 4A1ABABA
2009-07-03 41HAADAA
2009-07-04 HOAL0BLA
2009-07-05 HDOBOO0B
2009-07-06 0A0ADAAL
2009-07-07 09D110LD
2009-07-08 O0A0A10D
2009-07-09 OB1ABAAB
2009-07-10 L11A0ADB
2009-07-11 LO0OOHL0
2009-07-12 BDA0D1AL
2009-07-13 BAAD1ADB
2009-07-14 29LAABL2
2009-07-15 2BB1LBA1
2009-07-16 1BAHAAD1
2009-07-17 1ACAALLC
2009-07-18 1OOOCLA9
2009-07-19 1BB0ABDB
2009-07-20 OAB0AABA
2009-07-21 OCADLBAA
2009-07-22 ABBAALDA
2009-07-23 ADA1BBBA
2009-07-24 AAAHCAAA
2009-07-25 AO9AAHBB
2009-07-26 ALLB01BL
2009-07-27 A4LBAAAD
2009-07-28 AAADHDBD
2009-07-29 AA2ABL2B
2009-07-30 AD2A11AB
2009-07-31 AA42AAA0

2009-08-01 OB0A0ALA
2009-08-02 OLA1A0BA
2009-08-03 LAAHHCAA
2009-08-04 LALABALA
2009-08-05 BABOLA0B
2009-08-06 B2AB2BAL
2009-08-07 00CDAALD
2009-08-08 0BOAOL0D
2009-08-09 LAB1ABAB
2009-08-10 1AB1BBDB
2009-08-11 1AA4LAL0
2009-08-12 1ABABLAL
2009-08-13 C2ABABDB
2009-08-14 CHABOBL2
2009-08-15 9B9DAAA1
2009-08-16 9ALABHD1
2009-08-17 B1L211LC
2009-08-18 BLA4AAA9
2009-08-19 OD2ABBDB
2009-08-20 AB2AOHBA
2009-08-21 AH49A1AA
2009-08-22 AAALDADA
2009-08-23 AABL1BBA
2009-08-24 A1BAALAA
2009-08-25 AOD2BABB
2009-08-26 ADAAABBL
2009-08-27 AA1A4LAD
2009-08-28 A9H999BD
2009-08-29 A0ALBA2B
2009-08-30 LAALABAB
2009-08-31 L1OBBOA0

2009-09-01 0OALABLA
2009-09-02 LLBL4ABA
2009-09-03 LAAA9DAA
2009-09-04 B9A2BBLA
2009-09-05 BB94LO0B
2009-09-06 2BLAAAAL
2009-09-07 2AL900LD
2009-09-08 1OALO10D
2009-09-09 1BBLDAAB
2009-09-10 BA2LBADB
2009-09-11 BC4ALHL0
2009-09-12 OBABA1AL
2009-09-13 ODBA0ADB
2009-09-14 AABAOBL2
2009-09-15 ABD9DBA1
2009-09-16 ALAO1AD1
2009-09-17 A41BALLC
2009-09-18 AA4ALLA9
2009-09-19 AAABABDB
2009-09-20 ADABOABA
2009-09-21 AAOBDBAA
2009-09-22 AB0A2LDA
2009-09-23 ALDCABBA
2009-09-24 AAAOLAAA
2009-09-25 AA1BAHBB
2009-09-26 AAHAB1BL
2009-09-27 B2ALCAAD
2009-09-28 B0OBADBD
2009-09-29 LB0A0L2B
2009-09-30 B0LAO1AB

2009-10-01 AAAL0ALA
2009-10-02 A1OAA0BA
2009-10-03 4L02HCAA
2009-10-04 4DD4BALA
2009-10-05 HAAALA0B
2009-10-06 0B192BAL
2009-10-07 000LAALD
2009-10-08 OAALOL0D
2009-10-09 OAAAABAB
2009-10-10 LLAABBDB
2009-10-11 LDLBLAL0
2009-10-12 BABABLAL
2009-10-13 B9AAABDB
2009-10-14 20C9OBL2
2009-10-15 2BOLAAA1
2009-10-16 1ABBBHD1
2009-10-17 1AAA11LC
2009-10-18 1BBBAAA9
2009-10-19 1HAABBDB
2009-10-20 O9AAOHBA
2009-10-21 OBAAA1AA
2009-10-22 AB9CDADA
2009-10-23 AALO1BBA
2009-10-24 AOLBALAA
2009-10-25 ABAABABB
2009-10-26 A42LABBL
2009-10-27 AA4B4LAD
2009-10-28 AAAA99BD
2009-10-29 A1BCBA2B
2009-10-30 AABCABAB
2009-10-31 AOB0BOA0

2009-11-01 0LLCABLA
2009-11-02 O4BO4ABA
2009-11-03 LAAB9DAA
2009-11-04 LACABBLA
2009-11-05 B1OBLO0B
2009-11-06 B0BBAAAL
2009-11-07 0LAA00LD
2009-11-08 0ABCO10D
2009-11-09 LCBODAAB
2009-11-10 1AAOBADB
2009-11-11 1AAALHL0
2009-11-12 129AA1AL
2009-11-13 C0LL0ADB
2009-11-14 CBLBOBL2
2009-11-15 9AAADBA1
2009-11-16 9C211AD1
2009-11-17 BL40ALLC
2009-11-18 BDAALLA9
2009-11-19 OA9AABDB
2009-11-20 AHBAOABA
2009-11-21 ABB0DBAA
2009-11-22 AADD2LDA
2009-11-23 A1AAABBA
2009-11-24 AL11LAAA
2009-11-25 ADH0AHBB
2009-11-26 AAAAB1BL
2009-11-27 A9BOCAAD
2009-11-28 A0B0ADBD
2009-11-29 AADD0L2B
2009-11-30 L1DDO1AB

2009-12-01 0DADBALA
2009-12-02 LA9AC0BA
2009-12-03 L9L1ACAA
2009-12-04 B0L00ALA
2009-12-05 BBAAAA0B
2009-12-06 2ABOHBAL
2009-12-07 2OA0BALD
2009-12-08 1BADLL0D
2009-12-09 1H9A2BAB
2009-12-10 B9BA0BDB
2009-12-11 BBB1AAL0
2009-12-12 OBDH4LAL
2009-12-13 OAAABBDB
2009-12-14 AO2OLBL2
2009-12-15 AB40BAA1
2009-12-16 A4ADAHD1
2009-12-17 AABAO1LC
2009-12-18 AAB1AAA9
2009-12-19 A1DHDBDB
2009-12-20 AADHLHBA
2009-12-21 AOAAB1AA
2009-12-22 AL1BAADA
2009-12-23 A4HB0BBA
2009-12-24 AAADALAA
2009-12-25 AAOADABB
2009-12-26 A2021BBL
2009-12-27 B0D4ALAD
2009-12-28 BLAAB9BD
2009-12-29 LA1BAA2B
2009-12-30 BACBOBAB
2009-12-31 AAOLDOA0
 
Good morning, I am a technician and I have a question, could you tell me in which section or how to find a bios password on any brand of PC?
 

Latest posts

Back
Top