HP HP G42_G62_G72_INTEL_sp50938_1425F26_no_whitelist_v2