What's new

BIOS Dell latitude 3520 Cyborg -L15 MB TGL 203070-1

Star Rating
5.00 star(s)
Cyborg -L15 MB TGL 203070-1
Dell latitude 3520
Wistron Cyborg-N V L 14 15_TGL-U & Watchmen 14N TGL-U- 213047 - 213047-1 - 203068 - 203068-1 - 203070-1 Schematic
Dell latitude 3520 - Cyborg -L15 MB TGL 203070-1 BoardView.GR

Vinafix 2022-09-10 at 17.26.08.jpgCyborg -L15 MB TGL 203070-1.jpg
 

Download list


Cyborg_TGL REVA00_.pdf
8.1 MB · Views: 1,111

QRQY00001063_.pdf
652.8 KB · Views: 528

Cyborg_TGL REVX01_.pdf
8 MB · Views: 726


213047-1.BIN.zip
12.4 MB · Views: 127

ad build giup file goc thiếu nguồn , nạp file của ad vào lên hình ngắt rồi cứ lặp lại kick nguồn ngắt
 

Latest posts

Back
Top