What's new

Search results for query: *

  1. H

    Main PC không lưu Bios

    em dính 1 con giga hao pin nhanh pin 3v cho vào là đo còn 2,6v thôi xong để 1 ngày là hết :(
  2. H

    IO Motherboard PC thay thế

    hay quá, cảm ơn bác
Back
Top