1. Contact me if you have problems logging in with Facebook or google +
    Mail: [email protected], Skype: Vinafix.
    Dismiss Notice

IC RT8205C 3V/5V Notebook Computer

Mô tả các chân chức năng IC RT8205C.

  1. ThienBui
    IC 3V/5V RT8205C.
    Column 1 Column 2
    TÊN/KÝ HIỆU MÔ TẢ/CHỨC NĂNG
    ENTRIP1/ENTRIP2 Lệnh mở điện áp đầu ra
    FB1/FB2 Áp hồi tiếp đầu ra
    REF Áp tham chiếu
    TONSEL Thiết lập tần số hoạt động
    VOUT2 Áp ra
    VREG3 VREG5,...[/FONT]
    You do not have permission to view the full content of this resource.
Tags:

Recent Reviews

  1. admin
    admin
    5/5,
    Thanks you
  2. post
    post
    5/5,
    Thanks
  • Get Help Fast

    • 0919.47.6686
    • Skype: Vinafix
    • [email protected]
    • www.vinafix.com
    • www.vinafix.vn
    • www.vinafix.net

    Payment Methods
  • Upgrades

  • Calculate the voltage

    Input V in : V
    R a : Ω
    R b : Ω
    Output V out : V

Vinafix.com